Zápis detí 2022

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry
MESTO NITRA oznamuje, že zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry  pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční:

v dňoch: 3.5. a 4.5.2022

Spôsob podávania žiadostí a podmienky prijímania detí budú zverejnené na webových sídlach jednotlivých materských škôl a verejne prístupnom mieste.

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

  • osobne v budove konkrétnej materskej školy, (čas a  spôsob preberania žiadostí si určí  každá materská škola samostatne podľa jej podmienok a možností tak, aby boli zabezpečené a dodržané všetky protiepidemiologické opatrenia),
  • poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,
  • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu konkrétnej materskej školy.

Zákonný zástupca dieťaťa okrem žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy, prikladá potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Informácie o povinnom predprimárnom vzdelávaní:

  • zákonný zástupca dieťaťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2022 má povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania 
  • dieťa s trvalým pobytom v meste Nitra bude na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania prednostne prijaté do spádovej materskej školy,

Spádové materské školy pre jednotlivé časti a ulice mesta Nitra sú určené Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 7/2021, ktorým sa určuje územie  pre spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry, ktoré je zverejnené na webovom sídle mesta Nitry a jednotlivých materských škôl.

Informácia o materských školách v ktorých sú zabezpečené podmienky pre deti so špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími potrebami: 
v MŠ Nábrežie mládeže -  samostatná trieda pre deti s mentálnym postihnutím  
v MŠ Piaristická - samostatná trieda  pre deti s poruchami zraku 
v MŠ Párovská - pre deti s poruchami sluchu, 
v MŠ Nedbalova - pre deti s diabetes 
v MŠ Topoľová a MŠ Beethovenova- pre deti s celiakou je zabezpečené diétne stravovanie 

Formulár žiadosti je na stiahnutie:
na webovom sídle materských škôl www.msnitra.org, alebo si formulár môže zákonný zástupca  vyzdvihnúť v deň zápisu v materskej škole,
na webovom sídle mesta Nitry https://www.nitra.sk/Zobraz/Obsah/18125

Kontaktné údaje a informácie jednotlivých materských škôl: 

Podmienky prijatia

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy