Zápis detí 2023/2024


Rozhodnutie o prijatí/neprijatí Vášho dieťaťa si môžete prísť vyzdvihnúť v nasledujúcich dňoch:

Vo štvrtok 15.6.2023 od 9.00 hod do 16.00 hod
V pondelok 19.6.2023 od 12.00 hod do 16.00 hod

Prineste si so sebou občiansky preukaz, prosím.


 

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry

MESTO NITRA oznamuje, že zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Nitry pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční:

v dňoch: 3.5. a 4.5.2023 od 9,00 do 16,00 hod.

Presný čas a spôsob podávania žiadostí a podmienky prijímania detí budú zverejnené na webových sídlachjednotlivých materských škôl a na verejne prístupnom mieste.

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

  • osobne v budove konkrétnej materskej školy, (čas a  spôsob preberania žiadostí si určí  každá materská škola samostatne podľa jej podmienok a možností),
  • poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,
  • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu konkrétnej materskej školy.

Zákonný zástupca dieťaťa okremžiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy prikladá potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Informácie o povinnom predprimárnom vzdelávaní:

  • zákonný zástupca dieťaťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2023 má povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania,
  • dieťa s trvalým pobytom v meste Nitra bude na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania prednostne prijaté do spádovej materskej školy.

Spádové materské školy pre jednotlivé časti a ulice mesta Nitra sú určené Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 7/2021, ktorým sa určuje územie pre spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry, ktoré je zverejnené na webovom sídle mesta Nitry a jednotlivých materských škôl.

Informácia o materských školách v ktorých sú zabezpečené podmienky pre deti so špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími potrebami:

v MŠ Nábrežie mládeže –  samostatná trieda pre deti s mentálnym postihnutím 
v MŠ Piaristická –  samostatná trieda  pre deti s poruchami zraku
v MŠ Párovská – integrácia detí s poruchami sluchu a NKS,
v MŠ Nedbalova – integrácia detí s diabetes
v MŠ Topoľová a MŠ Beethovenova – zabezpečené diétne stravovanie pre deti s celiakou

Formulár žiadostije na stiahnutie:

Kontaktné údaje a informácie o jednotlivých materských školách:

Podmienky prijatia 2023

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy 2023/2024

Písomné vyhlásenie k podaniam

Prekážka podpisu