Zápis detí 2024/2025


Vydávanie rozhodnutí o prijatí / neprijatí do materskej školy sa pre zákonných zástupcov detí, ktorí nemajú aktivovanú elektronickú schránku  bude vydávať nasledovne:

pondelok 17.6.2024 od 14.00 do 16.30 hod
V utorok 18.6.2024 od 8.00 do 14.00 hod
V streda 19.6.2024 od 14.00 do 16.30 hod
 


 

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry

MESTO NITRA oznamuje, že zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Nitry pre školský rok 2024/2025 sa uskutoční:

v dňoch: 6.5. a 7.5.2024 od 8,00 do 16,00 hod.

Presný čas, spôsob podávania žiadostí a ostatné podmienky prijímania detí, určené riaditeľkami materských škôl, budú zverejnené na webových sídlachjednotlivých materských škôl a na verejne prístupnom mieste.

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

 

  • osobne v budove konkrétnej materskej školy, (čas a  spôsob preberania žiadostí si určí  každá materská škola samostatne podľa jej podmienok a možností),
  • poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,
  • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu konkrétnej materskej školy,
  • prostredníctvom elektronického dokumentu ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy.

Zákonný zástupca dieťaťa okremžiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy prikladá potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje ajúdaj o povinnomočkovaní. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Informácie o povinnom predprimárnom vzdelávaní:

  • zákonný zástupca dieťaťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2024 má povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania,
  • dieťa s trvalým pobytom v meste Nitra bude na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania prednostne prijaté do spádovej materskej školy.

Informácia o práve na prijatie do materskej školy

  • právo na prijatie do materskej školy majú v školskom roku 2024/2025 deti, ktoré k 31.8.2024 dovŕšia vek 4 roky,
  • deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú do spádovej materskej školy.

Spádové materské školy pre jednotlivé časti a ulice mesta Nitra sú určené Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 7/2021, ktorým sa určuje územie pre spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry, ktoré je zverejnené na webovom sídle mesta Nitry a jednotlivých materských škôl.

Informácia o materských školách v ktorých sú zabezpečené podmienky pre deti so špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími potrebami:

v MŠ Nábrežie mládeže –  samostatná trieda pre deti s mentálnym postihnutím 
v MŠ Piaristická –  samostatná trieda  pre deti s poruchami zraku
v MŠ Párovská – integrácia detí s poruchami sluchu a NKS,
v MŠ Nedbalova – integrácia detí s diabetes
v MŠ Topoľová a MŠ Beethovenova – zabezpečené diétne stravovanie pre deti s celiakou

Formulár žiadostije na stiahnutie:

Kontaktné údaje a informácie o jednotlivých materských školách:

            tel. kontakt: 037/ 650 22 76.

Podmienky prijatia 2024

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy 2024/2025

Písomné vyhlásenie k podaniam

Prekážka podpisu