Zameranie materskej školy

Zameranie materskej školy z predchádzajúcich období sa ukázalo zaujímavým a prospešným, aj vzhľadom na osobitosti materskej školy a všetko úsilie pedagogických zamestnancov smerovalo k zvyšovaniu povedomia v týchto oblastiach pomocou cieleného štúdia a samoštúdia, z toho dôvodu nadaľej týmto smerom pokračujeme.

A) Mediálna výchova – „Svetom kráča Mediáčik“

Zmeny v dnešnej spoločnosti z pohľadu médií predstavujú nezanedbateľný fenomén, predstavujú vplyvné socializačné a vzdelávacie prostriedky. Sú šíriteľmi hodnotových orientácií, podsúvajú nám modely a vzory správania, čím sa podieľajú aj na vytváraní osobnosti človeka a jeho kvalít.  V tejto fáze predškolského vývinu je dôležité, aby vo výchovno – vzdelávacej činnosti zaujala svoje miesto mediálna výchova, ako element určitého kritického a zdravého prístupu k médiám. Dôležité je postupovať systematickým spôsobom tak, aby sa z detí stali mediálne gramotní jedinci a dokázali si do určitej miery z ponuky vyberať správne mediálne obsahy.

B) Výchova a vzdelávanie plánovaná v duchu humanizmu – „ Kamarát, kamarát, to je ten, koho mám rád“

Nakoľko materská škola poskytuje výchovu a vzdelávanie pre deti so špeciálnymi potrebami, je žiadúce zamerať výchovno-vzdelávaciu činnosť týmto smerom. Plánovať výchovu a vzdelávanie v duchu humanizmu a tým predchádzať akýmkoľvek formám intolerancie, vychovávať v duchu samozrejmého prístupu a prístupu pomoci a kamarátstva.
Bližšie k zameraniu MŠ, krátkodobým a dlhodobým cieľom v Koncepcii materskej školy.