Školský poriadok

1.Charakteristika materskej školy
2.Prevádzka materskej školy
3.Podmienky prijatia na predprimárne vzdelávanie
3.1 Zápis a prijatie detí do MŠ
3.2 Register detí
3.3 Plnenie povinného predprimárneho vzdelávania
    3.4 Dochádzka detí do materskej školy
    3.5. Úhrada príspevkov
    3.6 Ukončenie dochádzky do materskej školy
4. Prevádzka a vnútorná organizácia materskej školy
4.1 Organizácia tried a vekové zloženie detí
4.2 Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie detí
 4.3 Preberanie detí
 4.4 Organizácia v šatni
   4.5 Organizácia v umyvárni
  4.6 Organizácia v jedálni
4.7.Organizácia v telocvični
4.8.Organizačné usporiadanie denných činností
4.9 Pobyt detí vonku

4.10 Organizácia v spálni
4.11  Organizácia podujatí pre rodičov
4.12 Organizácia plaveckého výcviku
4. 13 Organizácia krúžkovej činnosti
    4.14 Organizácia aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
    4.15 Úsporný režim chodu MŠ
   4.16 Organizovanie a realizácia výletov a exkurzií
5.Prax študentov v materskej škole
6. Starostlivosť o hygienu, zdravie a bezpečnosť detí
  6.1 Rozpracovanie národných programov
  6.2 Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia detí pri práci s počítačom
 6.3 Úrazy detí
7. Ochrana spoločného a osobného majetku
7.triedny učiteľ
8.Práva a povinnosti zamestnancov
9.Práva a povinnosti dieťaťa a zákonného zástupcu
11. Predčasné ukončenie dochádzky dieťaťa do MŠ riaditeľkou MŠ
12. Dôležité informácie
Záverečné ustanovenie
Derogačná klauzula - zrušovacie ustanovenie
Záver

ŠKOLSKÝ PORIADOK MATERSKEJ ŠKOLY

 

Piaristická 12, Nitra

     Školský (vnútorný ) poriadok MŠ je vypracovaný v zmysle Zákona Národnej rady SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 • Zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon 209/2019, ktorým sa mení a dopĺňa  zákon 245/2008 Z.z. a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon  č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákonom  NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Vyhláškou MŠ SR č.438/2021, ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole,
 • Zákonom  NR SR č.138 /2019 a vyhláškou  361/2019 o vzdelávaní  v profesijnom rozvoji   o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Pokynom ministra 39/2017
 • Vyhláškou 527/2007
 • VZN  Mesta Nitry č. 8/2019 ( v znení dodatku č. 1, č. 2       a č. 3 ) o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno - vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v  školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry,
 • Pracovným poriadkom zamestnancov materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
 • Mesto Nitra.
 • Organizačným poriadkom Materskej školy, Piaristická 12, Nitra.
 • Prevádzkovým poriadok Materskej školy, Piaristická 12, Nitra.

Internými smernicami  MŠ Piaristická 12, Nitra .

 

1. Charakteristika materskej školy

    V historickej časti mesta Nitra sa nachádza Materská škola Piaristická 12, ktorú navštevuje 171 detí. Materská škola je desaťtriedna, poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť, aj s možnosťou poldenného pobytu, deťom od dva a pol roka do šiestich rokov, prípadne deťom s odloženou školskou dochádzkou. Tri triedy poskytujú špeciálno-pedagogickú starostlivosť pre zdravotne znevýhodnené deti s poruchami zraku a videnia, niektoré z detí sú integrované do bežných tried v MŠ.

    Materská škola je umiestnená v atypickej dvojposchodovej budove. Prízemie tvorí vstupná hala, dve šatne, úložný priestor pre prevádzkových zamestnancov a nájomný byt mesta Nitra. Na prízemí sa tiež nachádza chodba, z ktorej sa vchádza do dvoch tried, miestnosti pre pedagogických pracovníkov, dvoch umyvárok, malej a veľkej jedálne, kuchyne a prislúchajúcich skladových priestorov. Na poschodí sa nachádza riaditeľňa, päť tried, kancelária vedúcej školskej jedálne, veľká umyvárka s detskými WC. V auguste 2013 prebehla v MŠ rekonštrukcia nevyužívaných priestorov, ktoré sa uvoľnili po odchode Pedagogickej fakulty UKF. V rekonštruovaných priestoroch na 1 poschodí MŠ sa nachádzajú tri triedy, veľké sociálne zariadenie so sprchou pre zamestnancov MŠ a ordinácia ortoptickej sestry. Na druhom poschodí je sedem spální a jedna trieda. Poschodia prepájajú tri vnútorné schodištia. Budova má bočný núdzový východ z prízemia. Celá budova je podpivničená, pivnice slúžia na sklad pre zberové aktivity – separovaný zber odpadu, sklad CO, priestory údržby, sklad použitého nábytku a pod. Budova je vykurovaná plynovým kúrením s kotolňou v pivnici. K materskej škole patrí školský dvor a školská záhrada, ktorú využívajú deti na pobyt vonku.

Vo výchovno-vzdelávacej činnosti sa Materská škola riadi Zákonom Národnej rady SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní Školským vzdelávacím programom , ktorý vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0. Obsah Štátneho vzdelávacieho programu sme rozšírili a prispôsobili vlastným podmienkam s ohľadom na ciele kladené spoločnosťou a s ohľadom na požadovanú vzdelanostnú úroveň a kultúrnu gramotnosť občanov v zmysle celoživotného vzdelávania.

     Hlavným koncepčným zámerom je výchova a vzdelávanie detí rešpektujúce ich osobnosť a individuálne potreby v zmysle vlastných cieľov a poslania našej MŠ.

 

2. Prevádzka materskej školy

    Materská škola je v prevádzke denne v pracovných dňoch od 6.30.hod. do 16.30 hod.

Riaditeľka MŠ: PhDr. Jana  Matušková

 • Konzultačné hodiny :

Párny týždeň pondelok - piatok– od 12.30 hod do 13.30 hod
Nepárny týždeň pondelok - piatok– od 10.30 hod do 12.30 hod

(prípadne podľa dohovoru)

Vedúca ZŠS: Eva Slováková

 • Konzultačné hodiny : v utorok a štvrtok – od 7.00 hod do 8.00 hod.

                                                               od 13.00 hod do 14.00 hod.

Konzultácie s pedagogickými zamestnancami sa uskutočňujú denne od 11.30 hod do 12.00 hod., prípadne v inom čase podľa vzájomnej dohody. Konzultácie sú spravidla ústne, avšak môžu byť na žiadosť konzultujúcich vyhotovené ako zápis v písomnej podobe.

V čase letných prázdnin je prevádzka MŠ prerušená z hygienických aj ekonomických dôvodov podľa pokynov zriaďovateľa materskej školy na základe potrieb zákonných zástupcov detí. V  období prerušenia prevádzky (min 21 dní) vykonávajú prevádzkoví zamestnanci upratovanie a dezinfekciu prevádzkových priestorov, pedagogickí zamestnanci a ostatní pracovníci si čerpajú dovolenky podľa plánu. Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľka MŠ oznamom pre rodičov minimálne jeden mesiac vopred. V čase jarných, jesenných a zimných prázdnin môže byť prerušená, alebo obmedzená prevádzka na čas, ktorý bude vopred prerokovaný so zákonným zástupcom dieťaťa, prípadne podľa pokynov zriaďovateľa.

 

3. Podmienky prijatia na predprimárne vzdelávanie

3.1 Zápis a prijatie detí do MŠ

     Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku, vo výnimočných prípadoch možno prijať dieťa od dva a pol veku. Do materskej školy sa prijímajú spravidla deti od 3 do 6 rokov.

   Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné.

 • Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej školy v obci, v ktorej má trvalý pobyt (ďalej len spádová  materská škola), ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia  pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže  plniť povinné predprimárne vzdelávanie  aj v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie .
 • Riaditeľ spádovej  materskej  školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci a deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
 • Povinné predprimárne  vzdelávanie plní dieťa  formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne, okrem času školských prázdnin, tým nie je dotknuté právo tohto dieťaťa zúčastňovať sa na predprimárnom  vzdelávaní aj v čase školských prázdnin .

 

Prednostne sa prijímajú deti ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej predškolskej dochádzky , , deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Ďalšie   interné podmienky prijatia detí do materskej školy  budú prerokované so zriaďovateľom a zverejnené pre zákonných zástupcov v  čase zápisu detí do materskej školy.

Výnimočne možno prijať aj dieťa mladšie ako 3 roky, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné podmienky. Riaditeľ pri prijímaní nesmie uprednostniť deti mladšie ako 3 roky pred prijatím starších detí.

Pre správnu aplikáciu treba ujasniť pojmy „prihlásené dieťa“ a „zaradené dieťa“.

Prihlásené dieťa- zákonný zástupca prihlasuje dieťa do materskej školy písomnou formou na základe žiadosti o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.

Zaradené dieťa – je to, ktorému riaditeľ vydá písomné rozhodnutie o prijatí do materskej školy s uvedením adresy materskej školy a pečiatkou.

Rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky predloží rodič riaditeľke MŠ spravidla do 30teho apríla, zároveň priloží vyjadrenie CPPPa P.

Pokiaľ rodič do tohto termínu rozhodnutie od riaditeľa základnej školy neobdrží, upozorní riaditeľku materskej školy na možnosť odkladu povinnej školskej dochádzky dieťaťa za účelom rezervovania miesta v materskej škole.

    Riaditeľ MŠ po dohode so zriaďovateľom oznámi miesto a termín podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok a podmienky na prijatie zverejní v mieste sídla MŠ obvyklým spôsobom (na nástenke, na web stránke MŠ)

    Riaditeľ MŠ rozhoduje o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa osobitého predpisu §59ods.1-7 zákona č.245/2008 Z.z v znení neskorších predpisov. V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže určiť adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa v MŠ, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace. V MŠ pre deti so zrakovým znevýhodnením môže diagnostický pobyt presiahnuť dobu troch mesiacov, nesmie však byť dlhší ako jeden rok. Dieťa môže byť prijaté na predprimárne vzdelávanie aj počas školského roka.

    O prijatí dieťaťa so zdravotným znevýhodnením rozhoduje riaditeľ MŠ po vyjadrení príslušného zariadenia Výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast, ak sa jedná o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, vyjadrením príslušného odborného lekára.

   V prípade, že rodič v žiadosti o prijatie, prípadne lekár v doklade o zdravotnom stave zámerne neuvedú prípadné ochorenie dieťaťa, považuje sa to za závažné porušenie Školského poriadku a môže viesť k vydaniu rozhodnutia o prerušení, prípadne ukončení dochádzky dieťaťa na dobu, pokiaľ rodič nepredloží všetky potrebné lekárske vyjadrenia a iné doklady, z ktorých je možné získať dostatok informácií a rozhodnúť tak o ďalšom postupe vzhľadom na personálne, priestorové a materiálne podmienky MŠ (§144ods7 písm.d školského zákona).

   Návrh na prijatie dieťaťa do špeciálnej ortoptickej triedy predkladá detský očný lekár v priebehu celého školského roka, pričom riaditeľka MŠ zabezpečí zaradenie dieťaťa do príslušnej triedy. Ak sa u znevýhodneného dieťaťa vízus v priebehu roka zlepší, môže byť preradené do bežnej triedy v MŠ. Rodič znevýhodneného dieťaťa predloží aj vyjadrenie pediatra, prípadne psychológa, ktorí vo svojom posudku, vzhľadom na charakter znevýhodnenia dieťaťa, predložia aj návrh na zníženie počtu detí v triede.

    Písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku školského roka dostane rodič do elektronickej stránky, prípadne po predložení uvedených dokladov do 30.júna príslušného kalendárneho roka na riaditeľstve MŠ.

   Po dohode s riaditeľkou MŠ prijatiu predchádza adaptačný pobyt. Rozhodnutie o jeho trvaní a spôsobe vydá riaditeľka MŠ podľa objektívneho posúdenia triednych učiteliek. V prípade adaptačnej schopnosti dieťaťa a po dohode s rodičmi môže riaditeľka MŠ na základe písomnej žiadosti rodiča rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ na dobu určitú, prípadne dochádzku ukončiť.

   Deti do jednotlivých tried zaraďuje riaditeľka MŠ, spravidla podľa veku, kapacity jednotlivých tried v zmysle Školského zákona. V priebehu školského roka je v právomoci riaditeľky preradiť dieťa z jednej triedy do druhej, ak to kapacita dovoľuje a jej rozhodnutie je konečné. O tomto akte oboznámi zákonného zástupcu osobne. Zmena sa vyznačí v dokumentácii príslušnej triedy.

   Pred zápisom MŠ usporiada „Týždeň otvorených dverí“ určený pre rodičov detí, ktorí sa zaujímajú o zápis svojho dieťaťa do MŠ.

3.2 Register detí

Register detí je zoznam detí prijatých do materskej školy podľa § 157 zákona č. 245/2008Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Je určený na overovanie dokladov o vzdelaní a o získanom stupni vzdelania a na účel štatistických zisťovaní. Register detí vedie materská škola v školskom registri detí a je neverejný. Pri práci s registrom detí je povinná riaditeľka školy dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane osobných údajov. Materská škola vedie v školskom registri údaje podľa § 158 zákona č. 245/2008 Z. z. Riaditeľka školy poskytuje zriaďovateľovi údaje podľa stavu k 15. septembru príslušného školského roka. Na zber, spracovanie a vedenie osobných údajov uvedených v registri detí podľa tohto zákona sa vzťahujú osobitné predpisy. Súhlas so spracovaním osobných údajov a zverejňovaním na webovej stránke MŠ, dáva zákonný zástupca dieťaťa po nástupe do MŠ súhlasom dotknutej osoby  ktoré je súčasťou školského poriadku je spracovaný v zmysle § 7 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov.

3.3 Plnenie povinného predprimárneho vzdelávania

Povinné predprimárne  vzdelávania plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenuj štyri hodiny denne, okrem času školských prázdnin, tým nie je dotknuté právo tohoto dieťaťa zúčastňovať sa na predprimárnom vzdelávaní aj v čase školských prázdnin.

    Zákonný zástupca dieťaťa je povinný dbať o riadne plnenie sponmínanej dennej dochádzky dieťaťa. Zákonný zástupca je povinný podľa § 144 ods. 9 školského zákona oznámiť materskej škole bez zbytečného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa sa uznáva podľa § 144 ods. 10 školského zákona najmä: choroba, lekárom, nariadený zákaz dochádzky do školy,rekonvalescencia  alebo vyzdvihnutie dieťaťa z materskej školy pri príznakoch ochorenia počas dňa,  mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov,  mimoriadne udalosti v rodine, v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu.

     Zákonný zástupca je povinný ospravedlniť akúkoľvek neprítomnosť dieťaťa po sebe nasledujúcich 7 dní,  pričom neprítomnosť dlhšiu  ako sedem dni musí ospravedlniť potvrdením od lekára. Ak dieťa nastúpi po troch dňoch neprítomnosti do materskej školy vyplní vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Ak dieťa nie je prítomné v materskej škole viac ako sedem dní z iných dôvodov, napr. že trávi čas so starou mamou, ide na dovolenku s rodičmi, má prerušenú dochádzku…  v prípade,  že ide o dieťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie je táto skutočnosť možná na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a so súhlasom riaditeľa školy  a to v rozsahu  max. 45 dní  v príslušnom školskom roku.

    V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu môže minister školstva, vedy, výskumu a športu a RÚVZ upraviť predkladanie požadovaných potvrdení podľa aktuálnej epidemiologickej situácie. V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu, alebo výnimočného stavu môže zákonný zástupca ospravedlniť neprítomnosť z dôvodu ochorenia bez lekárskeho potvrdenia aj v trvaní na viac dní ako je určené Vyhláškou, pričom počet dní určí ministerstvo školstva.

V prípade prerušenia prevádzky školy na základe nepriaznivej epidemiologickej  situácie    bude plnenie povinného predprimárneho vzdelávania (ďalej len PPV) zabezpečované  triednymi e – mailami  posielaním prezentácií, námety na aktivíty na činnosti  pre PPV a pracovnými listami. Deti dostanú na domáce vzdelávanie a  činnosti  aj pracovné zošity.

   Nesplnenie povinnosti zákonného zástupcu prihlásiť dieťa na plnenie PPVa tiež neospravedlnené vynechávanie PPV sa považuje za nedbanie o riadne plnenie PPV, ktoré môže vyústiť do uplatnenia inštitútu „osobitného príjemcu rodinných prídavkov“ Ak zákonný zástupca nebude dbať o riadne plnenie PPV, riaditeľ materskej školy má podľa § 5 ods. 15 zákona č. 596/2003 Z. z. povinnosť oznámiť obci (v ktorej má dieťa trvalý pobyt) a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby (zákonného zástupcu dieťaťa) konkrétne prípady, keď zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie PPV.

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Pri rozhodovaní o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania nemá riaditeľ materskej školy kompetenciu rozhodnúť sám. Podkladom pre rozhodnutie riaditeľa materskej školy vo veci pokračovania plnenia povinného predprimárneho vzdelávania je vždy predloženie: 

 • písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, 
 • písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast
 • informovaného súhlas zákonného zástupcu.

V § 28a ods. 1 školského zákona sa ustanovilo nariadenie, že dieťa musí dosiahnuť k 31.8. príslušného roku vek 5 rokov, je vedené ako dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie, mladšie deti nemôžu byť prijaté na povinné zaškolenie.

Podľa § 28 ods. 5  dieťaťa so zdravotným znevýhodnením, ktoré je oslobodené od povinnosti dochádzať do materskej školy a jeho zdravotný stav mu neumožňuje vzdelávať sa, sa na základe písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a písomného súhlasu zariadenie poradenstva a prevencie neposkytuje vzdelávanie v MŠ do pominutia dôvodov, pre ktoré došlo k oslobodeniu od povinnosti dochádzať do MŠ.

Podľa § 28 b ods. 1,2 môže rodič písomne požiadať vedenie MŠ o individuálne vzdelávanie, o ktorom vydáva povolenie riaditeľ materskej školy o oslobodení dieťaťa dochádzať do MŠ na základe objektívnych skutočností, kedy dochádzku dieťaťu nedovoľuje zdravotný stav, alebo len na základe vyžiadania zákonného zástupcu, pričom zákonný zástupca predloží písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a písomný súhlas zariadenie poradenstva a prevencie Pravidlá individuálneho vzdelávania sa určia po dohode triedneho učiteľa so zákonným zástupcom dieťaťa a v súlade s platnou legislatívou. Individuálne vzdelávanie môže na základe zistených skutočností ukončiť riaditeľ MŠ podľa §28 ods.8 a), b), c) a d).

Materská škola môže určiť dieťaťu aj spôsob dištančného vzdelávania (podľa dodatku č. 2) nielen na základe vyhlásenia výnimočnej situácie ( epidemiologická situácia, nariadenie ministra, núdzový stav a pod), ale aj na základe rozhodnutia riaditeľa školy z dôvodu zdravotného stavu, závažných dôvodov (napr. rodinných dôvodov, ohrozovanie iných detí...) najdlhšie počas troch po sebe nasledujúcich  mesiacov.

Ak povinné predprimárne vzdelávanie prebieha prezenčnou formou v materskej škole, dieťa sa ho zúčastňuje minimálne na 4 hodiny v dopoludňajších hodinách, pri dieťati so znevýhodnením to môže byť aj menej na základe odporúčaní lekára špecialistu a CPPaP.

3.4 Dochádzka detí do materskej školy

Rodič privádza dieťa do MŠ spravidla od 6.30 hod. do 8.00 hod, kedy sa z bezpečnostných dôvodov materská škola uzamyká a preberá ho od 14.30 hod. do 16.30 hod. Spôsob dochádzky a spôsob stravovania dohodne rodič s triednou učiteľkou. V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa (zo závažných dôvodov) dohodne rodič čas príchodu a stravovania tak, aby nenarúšal priebeh činností v triede. Prevzatie dieťaťa do MŠ môže pedagogický pracovník odmietnuť, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ a môže ohroziť zdravie ostatných detí.

   Najneskôr do 14 pracovných dní od začiatku neprítomnosti dieťaťa v MŠ, oznámi rodič dôvod a predpokladaný čas jeho neprítomnosti, ktorá môže byť zo zdravotných, alebo rodinných dôvodov. ak je neprítomnosť dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich dní, oznámi dôvody riaditeľstvu MŠ písomne, pričom pri opätovnom nástupe odovzdá doklad o bezinfekčnosti prostredia. Ak rodič do 30 pracovných dní neoznámi riaditeľke dôvod neprítomnosti dieťaťa, alebo opakovaným spôsobom naruší vnútorný poriadok MŠ, riaditeľka po predchádzajúcom upozornení rodiča, môže rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do predškolského zariadenia.

3.5 Úhrada príspevkov

Za pobyt dieťaťa v MŠ zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ mesačne na jedno dieťa sumou 30 eur mesačne, bez ohľadu na vek dieťaťa, ak sa nachádza v MŠ súrodenec, uhrádza rodič za každé ďalšie dieťa sumu 25 eur mesačne podľaVšeobecne záväzného  nariadenia Mesta Nitry č. 8/2019 ( v znení dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 )

o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školách, v školských výchovno – vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry.

    V zmysle Zákona č.245/2008 Z.z.§28 ods.7,8 Ministerstva školstva o výchove a vzdelávaní a v zmysle Vyhlášky 306/2008 Z.z o predškolských zariadeniach poplatky neuhrádzajú deti :

 • ak má dieťa prerušenú dochádzku do predškolského zariadenia na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní z dôvodu choroby, rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom, (na písomnú žiadosť zákonného zástupcu)
 • majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
 • ak rodič predloží potvrdenie o poberaní dávok v HN (Zákon 599/2003 Z.z)
 • ak je dieťa umiestnené v predškolskom zariadení na základe rozhodnutia súdu

Príspevok sa uhrádza do 10. dňa príslušného mesiaca.

   V prípade, že rodič neuhradí poplatok do stanoveného termínu, môže riaditeľka MŠ po predchádzajúcom písomnom upozornení rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do predškolského zariadenia. Ak zákonný zástupca uhradí príspevok a dieťa v danom mesiaci nenavštívi MŠ ani jeden deň v mesiaci, prevedie sa táto úhrada do ďalšieho mesiaca.

    Okrem tohto príspevku je zákonný zástupca povinný uhradiť príspevok na stravovanie dieťaťa. Poplatok za stravu platí zákonný zástupca vopred peňažnou poštovou poukážkou do 20 dňa príslušného mesiaca pokiaľ tak neurobí, bude písomne upozornený riaditeľkou a vedúcou školskej jedálne, dieťa nemusí obdržať stravu – resp. nebude do MŠ prijaté.

A) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno –  vzdelávacích zariadeniach

V zmysle § 28 ods.3, 5 zákona č.245/2008 o výchove a vzdelaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe VZN Mesta Nitry - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 8/2019 zo dňa 2.8.2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno – vzdelávacích zariadeniach  prispieva rodič alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť. Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa určuje:

Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa určuje: dieťa v MŠ s celodennou a poldennou výchovou a vzdelávaním 30,00 €. Znížený poplatok je v prípade detí z jednej domácnosti (súrodenci) na sumu za každé ďalšie dieťa 25, 00 € s podmienkou, že všetci súrodenci navštevujú materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitra. Ustanovenia osobitného predpisu o neuhrádzaní príspevku1 tým nie sú dotknuté.

B) V zmysle zákona 245/2008 Z. z.§ 28 ods.7,8 sa príspevok neuhrádza za dieťa:

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je  poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,)
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

C) Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa,

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase letných  prázdnin
c) pomernú časť príspevku uhrádza zákonný zástupca v prípade, že bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená závažnými dôvodmi zriaďovateľom bez možnosti zaradenia dieťaťa do náhradnej materskej školy.

V prípade úhrady príspevku na stravovanie je možné podľa Zákona 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi požiadať o príspevok a to tak, že riaditeľke školy nahlási potrebné údaje. Agendu týkajúcu sa hmotnej núdzi ďalej zabezpečuje riad. školy a vedúca úseku školského stravovania.

D )Spôsob úhrady príspevku:

Zákonný zástupca uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa materskej školy:

 • Poštovou poukážkou
 • Bezhotovostným bankovým prevodom (Internet banking, trvalý príkaz, vklad na účet)
 • V pokladni MsÚ v Nitre (hotovosť, platobnou kartou)

Údaje na platbu mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole:

Adresát: Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra

Bankové spojenie: SLSP, a.s.

IBAN: SK17 0900 00000  0051 6204 8309
Variabilný symbol:  kód MŠ 303 + kód dieťaťa (každému  dieťaťu bude pridelený  v   kmeňovej materskej  škole   
Konštantný symbol: 0308

Údaje pre prijímateľa pri bezhotovostnom bankovom prevode a pri úhrade v pokladni MsÚ treba vždy uviesť meno dieťaťa, celé meno, priezvisko dieťaťa, NIE RODIČA školu, Mesiac/rok (napr. Ján Príkladný  1.trieda,  Piaristická,  školné  9/2021, 10/2021 alebo 9 a 10/ 2021...)

Platný doklad o zaplatení úhrady príspevku je zákonný zástupca dieťaťa alebo povinný  na požiadanie predložiť triednej učiteľke najneskôr do 15. dňa v mesiaci.

Platný doklad o zaplatení úhrady mesačného príspevku je zákonný zástupca dieťaťa povinný predložiť na požiadanie riaditeľke školy.

V prípade, že zákonný zástupca dieťaťa neuhradí príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole, riaditeľka MŠ písomne upozorní zákonného zástupcu dieťaťa. Ak zákonný zástupca dieťaťa neuhradí po predchádzajúcom upozornení príspevok v stanovenom termíne, riaditeľka materskej školy pristúpi k vymáhaniu príspevku prostredníctvom zriaďovateľa.

Z dôvodu neuhradenia príspevku (nepreukázaní úhrady) v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 8/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách v zriaďovateľskej spôsobnosti Mesta Nitry v znení môže riaditeľka po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu rozhodnúť o ukončení dochádzky do materskej školy.

E) Príspevok na stravovanie

Od septembra 2021  sa   menia  podmienky dotácie na stravu  pre deti navštevujúce posledný ročník materskej školy a pre deti od 6 do  15 rokov. V nadväznosti na zmeny v legislatíve dochádza k zmene  okruhu oprávnených detí  a dotácia sa poskytuje  :

 • V zmysle § 4  ods. 3 písmen a) zákona o dotáciách  na každé dieťa , ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a v MŠ alebo v ZŠ je najmenej  50% detí z domácnosti , ktorým sa poskytuje  pomoc v hmotnej  núdzi.
 • V zmysle §4 ods.3 písmeno b) zákona o dotáciách  na dieťa, ktoré navštevuje  MŠ alebo  ZŠ a žije v domácnosti , ktorej sa poskytuje  pomoc v hmotnej  núdzi , alebo ktorej príjem  je najviac  vo výške životného  minima
 • V zmysle §4 ods. 3 písmeno c) zákona o dotáciách  na dieťa, ktoré navštevuje  posledný ročník  MŠ alebo  ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani  jeden člen  domácnosti neuplatnil na toto dieťa  nárok  na sumu daňového zvýhodnenia  na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku  a nedovŕšilo 15 rokov veku , žijúce s ním v domácnosti podľa osobitého predpisu  (ďalej len deti bez  daňového  bonusu )táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa §4 osd. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

Príspevky na stravovanie v ŠS MŠ Piaristická 12, Nitra

Stravník – dieťa v MŠ – denné stravovanie:   Desiata: 0,55 , Obed: 1,30 €, Olovrant: 0,45 €       SPOLU: 2,30 €                                   

Stravník – predškolák – dostáva dotáciu na výchovu k stravovacím návykom dieťaťa 1,40 € (musí byť prítomný na výchovno-vzdelávacom procese a musí odobrať stravu) – doplatok zákonného zástupcu dieťaťa predškoláka je 0,90 €/deň.

Zábezpeka pre deti v povinnom predprimárnom vzdelávaní je jednorazovo 30 €.

G) Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov pre deti v MŠ:

Zákonný zástupca každého dieťaťa (aj dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom) prispieva na režijné náklady v školskej jedálni pri MŠ paušálne čiastkou 2,50 Eur mesačne. Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov sa neuhrádza za dieťa - ktoré sa neodstravovalo ani jediný deň v mesiaci, alebo ktoré je poberateľom dávky v hmotnej núdzi  a  príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese, dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie 1,54 €.

V prípade úhrady príspevku na stravovanie je možné podľa Zákona 599/2003 Z. z. o  pomoci v hmotnej núdzi požiadať o príspevok a to tak, že riaditeľke školy nahlási potrebné údaje. Agendu týkajúcu sa hmotnej núdzi ďalej zabezpečuje riad. školy a  vedúca úseku školského stravovania.

I)  Spôsob úhrady príspevku:

Príspevok vo výške nákladov na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca dieťaťa  mesačne vopred, najneskôr do 20. dňa v mesiaci a to bezhotovostným bankovým  prevodom alebo poštovou poukážkou. V prípade neskorej úhrady stravného je povinný zákonný zástupca dieťaťa odovzdať doklad o zaplatení vedúcej jedálne na požiadanie. Dieťaťu bude poskytnutá strava až po jej zaplatení. Číslo účtu v tvare IBAN, z ktorého sa bude realizovať príspevok na stravovanie a na ktorý bude vrátený preplatok príspevku na stravovanie zákonnému zástupcovi dieťaťa po ukončení školského roka.

Riaditeľ rozhoduje o ukončení dochádzky dieťaťa v materskej škole na základe opakovaného porušenia Školského poriadku MŠ Piaristická 12 v Nitre, zákonným zástupcom, pričom riaditeľ vyhotovuje písomné rozhodnutie.

   Zákonný zástupca môže písomne požiadať riaditeľku materskej školy o prerušenie dochádzky do materskej školy zo zdravotných dôvodov. Podľa §5 ods. 4e) Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole, môže riaditeľka MŠ rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa z dôvodu opakovaného porušenia Školského poriadku materskej školy z týchto dôvodov:

 • Neoznámenie dôvodu neprítomnosti dieťaťa v období  do 5  pracovných dní a to ani po písomnej výzve, aby tak zákonní zástupcovia urobili do termínu určeného riaditeľkou MŠ. 
 • Opakované neoznámenie dôvodu neprítomnosti dieťaťa v období 14 pracovných dní a to ani po predchádzajúcom upozornení (ak nebol už uplatnení predchádzajúci dôvod),
 • Opakované neuhradenie príspevkov za dochádzku dieťaťa do MŠ a stravného,

Riaditeľ ďalej rozhoduje o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu - § 5 ods.3 zákona č. 596/2003 Z. z., Podľa § 58 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ak dieťa svojim správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov a účastníkov výchovy a vzdelávania, alebo narúša výchovu a vzdelávania.

Riaditeľ po nástupe dieťaťa do materskej školy a po zistení okolností ovplyvňujúcich výchovu a vzdelávanie pristúpi k tomu, že rozhodne o diagnostickom pobyte dieťaťa, počas ktorého sa overí, či dôjde k zmene formy výchovy a vzdelávania prípadne. či pristúpi po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu, k vydaniu rozhodnutia buď o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ alebo o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania  z toho dôvodu, že materská škola nie je schopná vzhľadom na svoje podmienky poskytnúť výchovu a vzdelávanie primerané druhu a stupňu znevýhodnenia

  Riaditeľ rozhodne o prerušení dochádzky dieťaťa zo zdravotných alebo z iných závažných dôvodov, a to na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

V prípade, že v zdravotnom  potvrdení dieťaťa bude uvedené, že dieťa neabsolvovalo povinné očkovania Podľa § 51 ods.3 zákona  č.  355/2007 Z. z.o ochrane,  podpore a rozvoji  verejného zdravia( kde sú zodpovední  rodičia resp. Zákonný zástupca dieťaťa  za splnenie očkovacej povinnosti u detí do 18 rokov). Z   tohto dôvodu nie je možné zo strany materskej školy dieťa  do materskej školy neprijať.

V prípade, že prijaté dieťa nebude navštevovať materskú školu z dôvodu pobytu v zdravotníckom zariadení – sanatóriu, napr. 3 mesiace  a  viac  materská škola nebude na túto dobu pobytu prijímať žiadne iné dieťa.

3.6 Ukončenie dochádzky do materskej školy

Dochádzka do materskej školy sa ukončuje:

 • absolvovaním preprimárneho vzdelávania
 • na žiadosť rodiča- zákonného zástupcu dieťaťa
 • vydaním rozhodnutia o ukončení dochádzky dieťaťa v materskej škole na základe opakovaného porušenia školského poriadku školy.

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho odboru vzdelávania v materskej škole. Materská škola vydá dieťaťu, ktoré ukončilo predprimárne vzdelávanie osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.


Podľa §28 d) čl. 4), 5 ) a 6) aj v priebehu predprimárneho vzdelávania sa umožňuje zanechanie vzdelávania, ak nejde o povinné predprimárne vzdelávanie.

(4)

Ak má zákonný zástupca dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné, alebo zástupca zariadenia záujem o zanechanie vzdelávania dieťaťa v materskej škole, oznámi to písomne riaditeľovi materskej školy. Túto zmenu riaditeľ materskej školy nahlási do centrálneho registra a zaznamená ju do osobného spisu dieťaťa.

(5)

Dieťa prestáva byť dieťaťom materskej školy podľa odseku 4 dňom, ktorý nasleduje po dni, keď riaditeľovi materskej školy bolo doručené oznámenie o zanechaní vzdelávania, alebo dňom uvedeným v oznámení o zanechaní vzdelávania, najskôr však dňom, ktorý nasleduje po dni, keď bolo doručené. Ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia neoznámi riaditeľovi materskej školy zanechanie vzdelávania a dieťa sa neospravedlnene nezúčastňuje na výchovno-vzdelávacom procese, uplynutím 30. dňa od jeho poslednej účasti na výchovno-vzdelávacom procese prestáva byť dieťaťom príslušnej materskej školy.

(6)

Riaditeľ materskej školy môže rozhodnúť o predčasnom skončení predprimárneho vzdelávania, ak nejde o povinné predprimárne vzdelávanie, ak

a)

dieťa sústavne alebo závažným spôsobom porušuje školský poriadok,

b)

zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia nedodržiava podmienky predprimárneho vzdelávania dieťaťa určené školským poriadkom,

c)

zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia neinformuje materskú školu o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré majú vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,

d)

zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia bezdôvodne odmietne s dieťaťom absolvovať diagnostické vyšetrenie, ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa prejavia po jeho prijatí do materskej školy a je potrebné zmeniť formu vzdelávania dieťaťa, alebo

e)

predčasné skončenie predprimárneho vzdelávania odporučí zariadenie poradenstva a prevencie, všeobecný lekár pre deti a dorast alebo lekár so špecializáciou v inom špecializačnom odbore ako všeobecné lekárstvo alebo zubný lekár.

Podmienky predčasného ukončenia predprimárnheo vzdelávania dieťaťa v MŠ

 • Zákonný zástupca dieťaťa neinformuje školu o zdravotných problémoch dieťaťa a iných závažných skutočnostiach vzťahujúcich sa na zdravotný stav dieťaťa
 • Zákonný zástupca dieťaťa nerešpektuje podmienky predprimárneho vzdelávania určené v rozhodnutí o prijatí dieťaťa a zaradení na adaptačný/diagnostický pobyt
 • Na základe odborného vyjadrenia- odporúčania/neodporúčania príslušného poradenského zariadenia (CPPPaP, CŠPP) k predprimárnemu vzdelávaniu dieťaťa spolu s ostatnými deťmi v triede MŠ riaditeľ školy po prerokovaní so zákonným zástupcom dieťaťa predčasne ukončí predprimárne vzdelávanie dieťaťa v materskej škole.

Rozhodnutiu o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania predchádza upozornenie zákonného zástupcu riaditeľkou a možnosť prerušenia dochádzky.

4. Prevádzka a vnútorná organizácia materskej školy

4.1 Organizácia tried a vekové zloženie detí

V zmysle § 28 odst. 15 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je  povolený počet detí v triedach nasledovný:

 • 20 detí v triede pre 3 – 4 ročné deti
 • 21 detí v triede pre 4 – 5 ročné deti
 • 21 detí v triede pre 5 – 6 ročné deti
 • 21 detí v triede pre 3 – 6 ročné deti
 • 6 (+2) v triede detí so zrakovým znevýhodnením

 

  V odôvodnených prípadoch môže riaditeľka školy so súhlasom zriaďovateľa prekročiť počet detí v triede podľa odseku 10 najviac o tri deti. V triedach detí ŠVVP je počet detí 6. S možnosťou prekročiť o 2 deti. Zadelenie detí do jednotlivých tried je plne v kompetencii riaditeľky MŠ.

Vnútorná organizácia MŠ

 1. trieda : 3 - 4 ročné deti
 2. trieda : 3 – 4  ročné deti
 3. trieda : 3 - 4 ročné deti 
 4. trieda : 4 - 5 ročné deti
 5. trieda : 3 – 6 ročné deti  - deti so zrakovým znevýhodnením       
 6. trieda : 3 - 6 ročné deti  - deti so zrakovým znevýhodnením 
 7. trieda : 3 – 6 ročné deti   - deti so zrakovým znevýhodnením
 8. trieda : 5 – 6 ročné deti
 9. trieda : 3 – 6 ročné deti
 10. trieda : 5 – 6 ročné deti

4.2 Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie detí

V čase od 6.30 hod. do 7.00 hod. sa deti schádzajú v zbernej triede na prízemí. Dozor zabezpečujú učiteľky podľa rozpisu harmonogramu služieb. O 7.00 hod sa deti rozchádzajú do tried s triednymi učiteľkami. Deti zostávajú do 16.30 hod vo svojich triedach.

4.3 Preberanie detí

Dieťa od rodičov preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia až po odovzdanie rodičovi, prípadne inej splnomocnenej osobe, alebo pedagógovi, ktorá ju v práci strieda. Dieťa musí byť prevzaté od učiteľky zákonným zástupcom, alebo splnomocnenou osobou od zákonného zástupcu dieťaťa. Na prevzatie svojho dieťaťa môže zákonný zástupca v zmysle zákona  písomne splnomocniť inú osobu, je nutné zváženie, nakoľko za dieťa právne preberá zodpovednosť len osoba po dosiahnutí dospelosti. Učiteľka počas aktivít s deťmi odchádza od detí z triedy len v krajnom prípade a na nevyhnutne potrebný čas, pričom o dozor požiada inú kolegyňu, prípadne iného zamestnanca MŠ. Pri organizácii činností spojených s uspokojovaním základných fyziologických potrieb detí má p. učiteľka vždy na zreteli dodržiavanie psychohygieny detí a ochrany zdravia. V Materskej škole sa nepodávajú žiadne lieky ani homeopatiká, v prípade zlomeniny u dieťaťa - (sádra, dlaha, ortéza) bude dochádzka dieťaťa do materskej školy obmezená, prerušená na dobu počas, ktorej dieťa bude  mať sádru, dlahu, ortézu, vzhľadom na bezpečnosť samotného dieťaťa a ostatných detí. Na základe  prípisu  ÚVZ SR   č. 2016-8138/440:1-10A0 zo dňa 29.01.2016  -  Vydávanie potvrdení o zdravotnnej  spôsobilosti dieťaťa praktickými lekáni starostlivosti o deti a dorast. Potvrdenie od praktického lekára  o  zdravotnej  spôsobilosti  pre dieťa pred prvým nástupom do MŠ  obsahuje kompletné  údaje o zdravotnej spôsobilosti, obsahuje všetky požadované skutočné údaje o povinnom očkovaní, ako aj uvedenie prípadného ochorenia dieťaťa, ktorého prejaví, alebo dôsledky by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt, alebo ohrozovať či obmedzovať výchovu a vzdelávanie samotného dieťaťa, alebo ostatných detí v kolektive. Po bežnom prenosnom, infekčnom, alebo inom ochorení dieťaťa rodič vyplní „Vyhlásenie“  v ktorom vyhlási, že jeho dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia, a že RÚVZ ani lekár praktickej zdravotnej starostlivosti menovanému dieťaťu nenariadil karanténe opatrenie a zvýšený zdravotný dozor, alebo lekársky dohľad.  Počas mimoriadnej  situácie vzhľadom  na hygienicko –epidemiologické opatrenia sa riadi vyhláškami RÚVZ,  organizačnými pokynmi  riaditeľky školy a a pandemickým plánom školy.

Preberanie detí medzi učiteľkami v čase schádzania je možné len písomne na základe aktuálneho zoznamu detí s podpisom preberajúceho učiteľa. Do zošita preberania detí napíše učiteľka presný počet detí, ktoré odovzdala učiteľke príslušnej triedy.

 Spôsob dochádzky a spôsob stravovania dohodne rodič s triednou učiteľkou. Pri preberaní detí inou osobou je potrebné odovzdať triednym učiteľkám písomné splnomocnenie na konkrétnu plnoletú osobu. Prevzatie dieťaťa môže učiteľka odmietnuť, ak zistí že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy ,vyžiadaním vyjadrenia pediatra či je –nie je zdravotný stav dieťaťa infekčný, resp. či dieťa môže pre svoj zdravotný stav navštevovať materskú školu.

Ak zákonný zástupca neprevezme dieťa v stanovenom čase ukončenia prevádzky materskej školy t. j. 16.30. hod učiteľka bude kontaktovať najskôr rodiča, následne splnomocnené osoby uvedené zákonným zástupcom, z tohto dôvodu je nutné uviesť rozšírené kontakty na starých rodičov, prípadne iných splnomocnených osôb na preberanie dieťaťa z materskej školy. Oneskorený príchod rodiča (zákonného zástupcu) evidujú učiteľky v zošite odovzdávania detí v zbernej triede. Uvedú presný čas, dátum, dôvod oneskoreného príchodu a potvrdenie rodiča podpisom. V prípade, že rodič opakovane oneskorene prichádza prevziať dieťa z MŠ považuje sa to za porušenie školského poriadku a riaditeľ po upozornení môže predčasne ukončiť dieťaťu predprimárne vzdelávanie.

  Počas konania o rozvode a úprave výkonu rodičovských práv a povinností bude materská škola dbať o riadne napĺňanie rodičovských práv a povinnostíaž do rozhodnutia súdu tak, ako to bolo do podania návrhu na rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k dieťaťu  tak, že každý rodič má právo priviesť dieťa do materskej školy aj ho z nej vyzdvihnúť. Riaditeľka materskej školy, ako aj pedagogickí a ostatní zamestnanci materskej školy budú počas prebiehajúceho konania o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu zachovávať neutralituvo svojich postojoch a vyjadreniach týkajúcich sa maloletého dieťaťa,  v prípade potreby poskytnú nezaujaté, vecné a objektívne stanovisko len súdu, ak si ho od materskej školy vyžiada, obsah tohto stanoviska neposkytnú žiadnemu z dotknutých rodičov  - teda  na žiadosť ani jedného z rodičov neposkytnú hodnotiace stanovisko.  V prípade narušených vzťahov medzi rodičmi nebude materská škola rešpektovať nič iné ako rozhodnutie súdu alebo minimálne predbežné rozhodnutie súdu, ktorého zmyslom je dočasná úprava pomerov rodičov vo vzťahu k starostlivosti o maloleté dieťa (pričom materská škola rešpektuje skutočnosť, že vykonateľnosť uznesenia o nariadení predbežného opatrenia nie je viazaná na právoplatnosť, čím chráni a zabezpečuje práva oprávneného pred suspenzívnymi účinkami riadneho opravného prostriedku – odvolania; uznesenie o predbežnom opatrení sa stáva právoplatné jeho doručením a márnym uplynutím lehoty na podanie odvolania; aj napriek nariadeniu predbežného opatrenia rodičovské práva a povinnosti zostávajú zachované )V prípade zverenia dieťaťa právoplatnýmrozhodnutím súdu len jednému z rodičov, ktorý zastupuje dieťa v bežných veciach, materská škola bude riešiť všetky záležitosti týkajúce sa dieťaťa výhradne s rodičom, ktorý má dieťa v bežných veciach (napr. každodenná príprava dieťaťa do materskej školy, zabezpečenie krúžkovej činnosti atď.) zastupovať.  Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského zákona musí byť v súlade s dobrými mravmi, a že nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého dieťaťa, pretože v súlade s § 145 ods. 1 školského zákona, sa práva ustanovené školským zákonom zaručujú rovnako.

 Všetky osobné veci dieťaťa treba označiť menom, tak  aby bola rozpoznateľné pre zamestnancov školy i pre  dieťa . Nenosiť do materskej školy nebezpečné hračky a predmety (ostré hrany, hroty, nefunkčné zapaľovače, peniaze...) Za prinesenú hračku z domu nezodpovedáme. V čase mimoriadnej  situácie vzhľadom  na hygienicko –epidemiologické opatrenia žiadne hračky a veci z domu vrátane sladkostí  neakceptujeme.

4.4 Organizácia v šatni

Do školskej šatne majú prístup zákonní zástupcovia dieťaťa, prípadne splnomocnené osoby. Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skriniek vedú rodičia aj p. učiteľky deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti. Každé dieťa má skrinku označenú menom a značkou. Za poriadok a estetickú úpravu zodpovedajú učiteľky a za hygienu prevádzkoví zamestnanci. Za poriadok v skrinkách a vlastné hračky zodpovedajú rodičia. Rodičia sú povinní v záujme hygieny priestorov používať pri vstupe do ďalšej časti budovy a tried návleky na obuv. Je možné, aby rodičia s kočíkmi využívali bočný vchod z dvora do budovy, po zazvonení im prevádzkový pracovník otvorí tento vchod. . Za hygienu a uzamknutie vchodov zodpovedá určený prevádzkový zamestnanec (upratovačka).

Po príchode detí do školy v čase po 8.10  hod sa z dôvodu bezpečnosti budova materskej školy uzamyká.

4.5 Organizácia v umyvárni

V materskej škole sú štyri sociálne zariadenia. Na prízemí sú dve menšie, ktoré slúžia dvom triedam. Na prvom poschodí sú dve  veľké priestranné sociálne zariadenia pre ostatné triedy. Za pravidelnú výmenu uterákov, čistenie hrebeňov a pohárov zodpovedajú upratovačky MŠ podľa prevádzkového poriadku. Deti sa v umyvárni zdržiavajú v prítomnosti učiteľky, ktorá dbá na dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov.

Za celkovú organizáciu v umyvárni (uzatvorenie vody, splachovanie záchodov a dodržiavanie príslušných hygienických zdravotných a bezpečnostných predpisov) zodpovedajú učiteľky príslušnej triedy, ktorá sa v umyvárni nachádza.

4.6 Organizácia v jedálni

Jedlo sa deťom podáva na dve smeny vo veľkej jedálni a malej jedálni.

Termíny stolovania :

1. smena desiata..... 8.05 hod.
  obed..........11.05 hod.
  olovrant.....14.00 hod.
2. smena desiata...........8.40 hod.
  obed.............11.45 hod
  olovrant....... 14.20 hod

Za kvalitu, predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania zodpovedá vedúca zariadenia spoločného stravovania, ktorá zisťuje počet stravníkov a zabezpečuje pitný režim. Za organizáciu a výchovný proces v jedálni zodpovedajú p. učiteľky MŠ a riaditeľka MŠ, deti vedú k základným návykom stolovania, v maximálnej miere uplatňujú individuálny prístup. Deti z malej a strednej vekovej skupiny používajú na jedenie lyžicu, deti v strednej triede od druhého polroka a predškoláci kompletný príbor. Pre mladšie deti druhé jedlo prinášajú p. učiteľky deťom na stoly, staršie deti si preberajú jedlo pri okienku. Počas jedla p. učiteľka nenásilne deti usmerňuje a podľa pokynov rodiča aj prikrmuje, nenúti ich však jesť.

Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi zákonný zástupca 24 hod. vopred do 14. 15 hod v školskej jedálni. V prípade, že sa tak nestane, uhrádza zákonný zástupca plnú stravnú jednotku. Ak dieťaťa  ochorie a zákonný zástupca  neodhlási dieťa včas zo stravy, môže si obed v prvý deň ochorenia dieťaťa prevziať do obedára v čase od 11.00 hod. – do 12.00 hod. a musí to nahlásiť telefonicky vpred do 11.00, nakoľko sa nevyzdvihnutý obed vydáva deťom na duplu.

Ak si rodič príde vyzdvihnúť dieťa počas stravovania, ohlási odchod dieťaťa triednej učiteľke a počká dieťa v priestoroch vestibulu, kde mu ho pedagogický zamestnanec odovzdá.

Deti majú počas celého pobytu v materskej škole zabezpečený pitný režim, ktorý zabezpečujú pani učiteľky príslušnej triedy. Na požiadanie dieťaťa učiteľka naleje dieťaťu nápoj vždy do označeného pohára. Staršie deti sa obslúžia samé.

Aj pri pobyte vonku majú deti zabezpečený pitný režim, za ktorý zodpovedá každá p. učiteľka príslušnej triedy.

Pri pitnom režime musí mať každé dieťa vlastný pohár, za čistotu pohárov zodpovedá upratovačka.

4.7.Organizácia v telocvični

Prevádzka telocvične je denne, harmonogram podľa dohody učiteliek v triedach. Učiteľka k aktivitám v telocvični využíva dostupný edukačný materiál z metodického kabinetu a tiež využíva telocvičné náradie, ktoré je v telocvični k dispozícii. Dbá na to, aby malo dieťa vhodnú obuv (prípadne dieťa vyzuté, v ponožkách), staršie deti aj primerané oblečenie, vhodné na cvičenie. Zodpovedná p. upratovačka má na starosti denné otváranie telocvične, vetranie a vysávanie koberca ráno pred cvičením, aj po krúžkovej činnosti.

4.8.Organizačné usporiadanie denných činností

Denný poriadok je normou, v ktorej sú usporiadané pravidelne sa opakujúce činnosti v MŠ. V dennom poriadku sa striedajú :

 • hry a hrové činnosti
 • záujmové činnosti
 • výchovné aktivity
 • pohybové a relaxačné cvičenia
 • pobyt vonku
 • odpočinok
 • osobná hygiena, stravovanie a stolovanie

Všetky organizačné formy denného poriadku sú po pedagogicko-psychologickej stránke rovnocenné.

4.9 Pobyt detí vonku

Počas pobytu detí vonku je učiteľka povinná zabezpečiť im plnohodnotnú organizovanú činnosť. Venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľky školy.

Každá učiteľka je zodpovedná za bezpečnosť všetkých detí pri pobyte vonku.

Na vychádzke môže mať jedna učiteľka najviac 20 detí od 4 – 5 rokov, alebo 22 detí starších ako 5 rokov. Ak je detí viac prítomné musia byť 2 učiteľky, prípadne 1 učiteľka a zamestnanec /upratovačka/ písomne poverený riaditeľkou. S triedou s deťmi od 3-4 rokov sa pobyt vonku (aj v areáli MŠ) uskutočňuje vždy za prítomnosti dvoch zamestnancov. V triedach so zrakovým znevýhodnením musia byť pri pobyte mimo MŠ vždy prítomní dvaja zamestnanci.

   Pobyt detí vonku sa uskutočňuje denne, výnimkou môže byť nepriaznivé počasie. počas pobytu vonku p. učiteľka zabezpečuje organizovanú činnosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia. Pobyt vonku sa uskutočňuje na školskom dvore, alebo záhrade, prípadne formou vychádzok. Učiteľka, ktorá príde na dvor, záhradu ako prvá, skontroluje bezpečnosť areálu a podľa potreby zabezpečí odstránenie a likvidáciu nebezpečných predmetov správnou zamestnankyňou. V jarných a letných mesiacoch sa môže pobyt vonku uskutočňovať dvakrát denne upravený podľa intenzity slnečného žiarenia. Počas letných mesiacov s vysokými dennými teplotami musia mať deti pri pobyte vonku hlavu pokrytú vhodným doplnkom (šiltovkou, klobúkom a pod.), aby sa predišlo úpalu.
 

   Prípadné poranenia a úrazy sú p. učiteľky povinné nahlásiť riaditeľke MŠ, ktorá spíše záznam o úraze a spolu poskytnú dieťaťu náležitú prvú pomoc.

Pobyt vonku prispieva k otužovaniu detí a k zvyšovaniu odolnosti organizmu. Učiteľky zodpovedne a starostlivo zvažujú okolnosti prípadného skrátenia pobytu vonku v závislosti od zdravotného stavu detí, ročného obdobia a počasia. Pobyt vonku sa spravidla neuskutočňuje iba v nepriaznivom počasí a z vážnych dôvodov:

 • silný dážď
 • víchor
 • veľmi teplo (v lete) v rámci ochrany detí pred úpalom sa presunie čas pobytu vonku na predpoludnie napr. 8 – 11 hod.
 • arktické mrazy -10°C

Deti chránime pred mrazom primeraným odevom, vedieme ich k dýchaniu nosom (nosná sliznica znáša arktické mrazy).

Za hygienu hračiek a pieskoviska zodpovedá poverená p. upratovačka podľa harmonogramu. Hračky do pieskoviska umýva a dezinfikuje upratovačka 1 krát za mesiac, dezinfekcia a prekopanie pieskoviska každé dva týždne podľa harmonogramu.

Na vychádzke ide učiteľka posledná, vždy za deťmi. Pri prechádzaní cez komunikáciu sa učiteľka dôsledne riadi zásadami ochrany zdravia a bezpečnosti detí. Dáva znamenie zdvihnutou rukou alebo používa terč na zastavenie premávky, vchádza na vozovku prvá a odchádza z nej posledná. Zabezpečí aby deti mali reflexné vesty a má pri sebe terčík.

4.10 Organizácia v spálni

V spálni má každé dieťa vlastné lehátko, paplón a vankúš, posteľná bielizeň sa mení podľa harmonogramu, pričom pranie a žehlenie zabezpečuje práčovňa v inej MŠ. Pyžamo si detí odnášajú na výmenu každý týždeň v piatok. Počas popoludňajšieho oddychu v spálni dbá pedagogický zamestnanec o primerané oblečenie detí – pyžamo a zabezpečí primerané vetranie spálne. Spálne sú umiestnené na samostatnom poschodí. Učiteľka zodpovedá za bezpečnosť detí, nesmie opustiť priestory bez zabezpečenia dospelou osobou.

4.11 Organizácia podujatí pre rodičov

Počas vystúpení detí na  triednych, školských akciách  (besiedky pre rodičov, tvorivé dielne,opekačka …)  sú počas  organizovanej časti podujatia zodpovedné za bezpečnosť detí učiteľky.

Po skončení organizovanej časti podujatia, keď si rodičia prevezmú deti od učiteľky (posedenia, hrová činnosť v triede), preberajú zodpovednosť za dieťa rodičia.

Počas tvorivých dielní, športových podujatí, kultúrno-spoločenských podujatí a akcií organizovaných v MŠ sú za deti zodpovední rodičia po ich prevzatí od učiteľky. A to aj v tom prípade, že po skončení akcie zostávajú rodičia s deťmi v budove alebo v areáli materskej školy.Vzávislosti od epidemiologickej situácie a na ňu naviazané aktuálne  opatrenia RÚVZ a Covid školského semaforu, budeme triedne besiedky a vystúpenia posielať  zákonným zástupcom  v elektronickej forme,( vianoce,  deň rodiny,  rozlúčku z predškolákmi  a pod.)

4.12 Organizácia plaveckého výcviku

Počas kurzov učiteľka zodpovedá za deti počas prepravy na samotný kurz (tj. cestuje s deťmi na samotný začiatok kurzu, pomáha im pri vyzliekaní a obliekaní, sušení vlasov, česaní a pod.) Počas športových kurzov je povinná triedna učiteľka zabezpečiť dozor druhou učiteľkou, prípadne nepedagogickou pracovníčkou (upratovačka) alebo inou dospelou osobou. V priebehu samotného kurzu zodpovednosť za deti preberajú vyučujúci tréneri, lektori, nakoľko deti sú zaradené do menších skupín. Učiteľka však neodchádza z kurzu, stále dozerá na priebeh. Táto činnosť je závislá od opatrení a nariadení  RÚVZ . Na zabezpečenie plaveckého výcviku je v MŠ vypracovaný manuál Plaveckého výcviku.

4.13 Organizácia krúžkovej činnosti

Táto činnosť bude realizovaná  iba  v prípade, ak  nariadenia a opatrenia  RÚVZ  nebudú iné .

 

 V zmysle § 4 odst.9 Vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 o materskej škole, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 306/2009. v materskej škole sa môže v súlade so školským vzdelávacím programom organizovať aj krúžková činnosť. Krúžkovú činnosť zabezpečujú kmeňoví učitelia, vo výučbe cudzieho jazyka a aktivít, na ktoré nemajú kmeňoví učitelia odbornú spôsobilosť, činnosť zabezpečujú aj cudzí lektori. Krúžková činnosť sa organizuje v popoludňajších hodinách a na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu.  V zmysle §7 odst.5 Vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 o materskej škole, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 306/2009  za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľ. Ak krúžkovú činnosť vykonáva so súhlasom zákonných zástupcov lektor, za bezpečnosť detí zodpovedá lektor .

 V našej materskej škole sú prednostne do krúžkov zaraďované 5 -6 ročné deti .

  Oboznamovanie s anglickým jazykom bude realizovaný 1x v týždni v odpoludňajších hodinách externým lektorom, ktorý spĺňa odbornú aj pedagogickú spôsobilosť v zmysle platnej legislatívy. Lektor si deti prevezme z tried od službukonajúcich učiteliek, ktorým po ukončení krúžku deti opätovne odovzdá. Počas krúžkovej činnosti zodpovedá za ich bezpečnosť . Krúžok bude realizovaný s informovaným súhlasom rodičov .

Ostatné podmienky o realizácii krúžku sú dohodnuté v zmluve o prenájme priestorov.

Spolupráca s CVČ DOMINO – Nitra 

 • Oboznamovanie sa s Anglickým  jazykom
 • Výtvarný  krúžok
 • Hudobno – pohybová príprava

Spolupráca so ZUŠ – Nitra

Výtvarná príprava

4.14 Organizácia aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby

Cieľ zámeru, očakávaný prínos aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby je skvalitniť výchovno – vzdelávací proces najmä v období adaptačného procesu pri   osvojovaní kultúrno – hygienických návykov detí, stolovania, sebaobslužných činností a vytvoriť  lepšie  bezpečné, hygienické a fyziologické  podmienky  pri organizovaní rôznych aktivít  v súlade so ŠkVP (deň športu, športové súťaže, dni výživy, týždeň zdravia a pod. ) pre potreby detí predškolského veku.

V prípade aktivačných a dobrovoľníckých činností na našej materskej škole  budú  pracovníci  zaradení  prednostne do tried 3 – 4 ročných detí .

4.14 Úsporný režim chodu MŠ

Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov v prípade nízkej dochádzky detí z dôvodu chorobnosti ( v zimných mesiacoch a prázdninách..) môže riaditeľka MŠ rozhodnúť o spájaní tried a nadbytok zamestnancov v takomto prípade rieši udeľovaním náhradného voľna, alebo dovolenky. O tejto skutočnosti riaditeľka a učiteľka vždy informuje rodičov.

Rozdeľovanie detí a ich spájanie, v medziach Zákona 245/2008 § 28 ods. 10 Z.z o počte detí v jednotlivých triedach,  je možné taktiež pri chorobnosti pedagogických zamestnancov, jedná sa prevažne o popoludňajšiu činnosť v materskej škole

4. 15  Organizovanie a realizácia výletov a exkurzií

V súlade so zákonom č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole vyhlášky MŠ SR 308/2009 Z.z. sa pri realizácii výletov a exkurzií v materskej škole vyžaduje informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa. Podľa § 2 písm.y) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa informovaným súhlasom rozumie písomný súhlas fyzickej osoby, v ktorom sa okrem jej vlastnoručného podpisu uvedie, že táto osoba bola riadne poučená o dôsledkoch jej súhlasu, pričom zákonný zástupca má právo dobrovoľne sa rozhodnúť. Konkrétny informovaný súhlas sa vzťahuje iba na konkrétnu udalosť. Výlet alebo exkurzia sa smie organizovať len na základe Plánu práce školy a po dohode so zriaďovateľom pričom musí byť vypracovaný presný harmonogram výletu a určený zodpovedný zamestnanec. Organizuje sa najviac na jeden deň s prihliadnutím na bezpečné, hygienické a fyziologické potreby detí a so zabezpečením teplého obeda pre deti.

5.Prax študentov v materskej škole

Študenti stredných a vysokých škôl, ktorí majú záujem o vykonávanie pedagogickej praxe počas školského roka v materskej škole, po dohode so zriaďovateľom sa hlásia u riaditeľky materskej školy.

Riaditeľka školy:

 • poučí študentky o BOZP na pracovisku, o čom vypracuje písomný záznam s podpismi poučených,
 • oboznámi študentky so Školským poriadkom materskej školy a školskou dokumentáciou,
 • zaradí študentky do tried,
 • vypracuje v spolupráci s triednymi učiteľkami hodnotenie praxujúcich študentov
 • Podpísa mlčanlivosť o  MŠ

Študenti vzhľadom k ich  veku pracujú s deťmi pod dozorom vedúcej pedagogickej praxe (učiteľky), nezodpovedajú za deti. Rešpektujú pokyny cvičnej učiteľky a zamestnancov MŠ, zúčastňuje sa života materskej školy (rôzne akcie), dodržiava pracovný režim MŠ a plní si povinnosti, ktoré vyplývajú z obsahu odbornej praxe. Prispieva k pozitívnym vzťahom v materskej škole.

6. Starostlivosť o hygienu, zdravie a bezpečnosť detí

V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí sa pracovníci MŠ riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä § 7 vyhlášky Ministerstva školstva a vedy SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole, vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 81/1997 Z.z., § 132 – 135, § 170 – 175 Zákonníka práce, zákonom Národnej rady SR č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, § 422 Občianskeho zákonníka, zákonom Národnej rady SR č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení zmien a doplnkov, pracovným poriadkom a internými pokynmi riaditeľa školy.

Za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie zodpovedá riaditeľ školy.

Ak pri raňajšom rannom filtri zistí tr. učiteľka, že dieťa vykazuje známky choroby, je v jej právomoci neprijať dieťa do MŠ .

Za vhodné oblečenie a obuv zodpovedá zákonný zástupca dieťaťa – odev pohodlný a primeraný veku dieťaťa, obuv pevná, vhodnej veľkosti, spĺňajúca základné hygienické a bezpečnostné požiadavky pre dieťa predškolského veku. Z dôvodu bezpečnosti a podmienok v MŠ ( poschodová MŠ) je nevhodná našuchovacia obuv bez pevnej päty.

Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa zodpovedajú pedagogickí zamestnanci materskej školy od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi, alebo ním splnomocnenej osobe (najideálnejšie plnoletej)

Za dodržanie hygienických predpisov v priestoroch MŠ a ochranu zdravia detí zodpovedajú aj prevádzkoví pracovníci a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne.

V prípade, že počas dňa v materskej škole učiteľka zistí u dieťaťa príznaky akútneho ochorenia, zabezpečí okamžitú informovanosť zákonného zástupcu a oddelenie dieťaťa od ostatných. V prípade, že je s deťmi sama (druhá učiteľka ešte nenastúpila na zmenu) pani učiteľka  zabezpečí dozor pri dieťati prevádzkovou zamestnankyňou.

Je nevyhnutné dodržiavať tieto pokyny :

 • V materskej škole sa nesmú podávať antibiotiká, sirupy proti kašlu a pod.
 • Výnimku tvoria lieky pri chronických ochoreniach ako napr. : antialergiká, antihistaminiká – podľa pokynov a odporúčaní lekára, na písomné požiadanie a zodpovednosť zákonného zástupcu
 • Pri epilepsii a iných záchvatových ochoreniach musí rodič upozorniť pedagogického zamestnanca o tejto skutočnosti
 • Rodič musí upozorniť pedagogického zamestnanca na prípadné potravinové alergie
 • Rodič je povinný upozorniť pedagogického zamestnanca na prípadné pomočovanie

V prípade úrazu dieťaťa zabezpečí učiteľka okamžitú informovanosť zákonných zástupcov dieťaťa. Každý úraz nahlási riaditeľke MŠ tá ho zapíše ho do knihy školských úrazov a do ranného filtra, ak ide o registrovaný školský úraz ďalej sa postupuje podľa Metodického usmernenia č.4/2009 .

Podľa §153 ods.1 písmeno c zákona 245/2008 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou a násilím je učiteľ povinný oznámiť svoje podozrenie na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

V zmysle dohovoru o právach dieťaťa sú učitelia povinní zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociopatologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní detí v prípade dôvodného podozrenia z fyzického, alebo psychického týrania či ohrozovania mravného vývinu dieťaťa, bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením materskej školy, prípadne s pedagogicko-psychologickou poradňou, kontaktovať Úrad sociálnych vecí a rodiny, pediatra, prípadne oddelenie policajného zboru.

Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog

 • Primeranou formou informovať deti o existencii legálnych a nelegálnych drog a ich mimoriadne negatívnych účinkoch na zdravie
 • Viesť deti k zdravému životnému štýlu, rozlišovanie zdravých a nezdravých návykov pre život a zdravie

Ochrana detí pred sociálno- patologickými javmi, diskrimináciou  a násilím 

V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú učitelia povinní zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní detí a v prípade oprávneného podozrenia z fyzického, alebo psychického týrania či ohrozovania mravného vývinu bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením školy a centrom výchovnej a psychologickej prevencie, prípadne PPP, kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí a rodiny, pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru. Učiteľky na   ochranu osobnosti detí budú zaraďovať rôzne aktivity, chrániť ich voči nežiaducim prejavom akéhokoľvek šikanovania a ponižovania zo strany dospelých, alebo detí.

V rámci boja proti legálnym i nelegálnym drogám sa v interiéri i exteriéri materskej školy nesmú požívať alkoholické nápoje, omamné látky, rešpektuje sa Zákon NR SR 67/1977 Z.z. o ochrane nefajčiarov.

Materská škola je pri výchove a vzdelávaní a pri činnostiach súvisiacich s výchovou a vzdelávaním povinná:

1. Prihliadať na základné fyziologické potreby detí.

2. Vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno-patologických javov.

3. Poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí.

4. Podľa § 24 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže byť v MŠ umiestnené len dieťa, ktoré:

 • je spôsobilé na pobyt v kolektíve,
 • neprejavuje príznaky prenosného ochorenia,
 • nemá nariadené karanténne opatrenie.

Opatrenia v prípade pedikulózy :

Pedikulóza (zavšivanie) je prenosné parazitárne ochorenie, ktoré spôsobuje parazit Voš detská, hlavová.

Voš detská sa šíri hlavne:

 • pri priamom kontakte, najmä v kolektívoch ako je rodina, škola, školské zariadenia, pri spaní viacerých detí v jednej posteli, pri hre,
 • prostredníctvom rôznych predmetov, napr. hrebeňov, pokrývok hláv, uterákov, šálov, odevov, ak sa napr. voš dostane na golier odevu, je možný prenos na iné ošatenie v šatniach.

Preventívne povinnosti školy:

zabezpečiť informovanosť všetkých zákonných zástupcov detí navštevujúcich školu, o prevencii výskytu vší v zariadení a ich povinnostiach,  vedenie školy zabezpečí do 48 hodín informovanie všetkých zákonných zástupcov (na hlavnej nástenke v MŠ) že v škole sa vyskytli vši. Zároveň budú zákonní zástupcovia informovaní o ďalšom postupe s cieľom zabrániť ďalšiemu šíreniu sa tohto ochorenia a v súlade s regionálnym úradom verejného zdravotníctva odsúhlaseným prevádzkovým poriadkom školy, budú v detských kolektívoch vykonávať preventívne opatrenia

 • pri riešení problému výskytu vší u detí sa odporúča postupovať citlivo s individuálnym prístupom.

Preventívne povinnosti v rodine :

 • pravidelné prehliadky vlasov detí,
 • posielať dieťa do kolektívneho zariadenia bez vší a hníd (podľa odporučenia pediatra najmenej 3 dňová karanténa, podľa potreby i viac )
 • ihneď informovať  triedneho učiteľa, vedenie školy o výskyte vší u svojho dieťaťa za účelom zabezpečenia opatrení aj v kolektívnom zariadení 
 • zákonný zástupca má povinnosť starostlivosti o dieťa, vrátane umožnenia poskytnúť mu zdravotnú starostlivosť. Ak zákonný zástupca odmietne liečenie dieťaťa, možno túto skutočnosť považovať za nedodržanie povinnosti starostlivosti o toto dieťa a navyše dochádza aj k porušeniu základných práv dieťaťa. Riešenie tejto situácie je v kompetencii zodpovedných inštitúcií v sociálnej oblasti.

6.1 Rozpracovanie národných programov

Aktivity zamerané na boj proti obezite

Cieľ projektu:

Spočíva v prevencii obezity a to najmä prostredníctvom osvojenia si správnych stravovacích návykov, zdravého životného štýlu, životosprávy a zvýšenej pohybovej aktivity v našom predškolskom zariadení.

 • Edukačné aktivity zamerané na pohyb detí rôzneho charakteru, zatraktívnenie pohybových cvičení – s náradím a náčiním, branné vychádzky, predplavecká príprava, saunovanie
 • Venovať pozornosť upevňovaniu fyzického a duševného zdravia a telesnému a pohybovému rozvoju detí – organizovať dni športu aj v spolupráci s RZ
 • Podporovať zdravý životný štýl a aktívne využívanie voľného času
 • Edukačné aktivity na naučenie správnych stravovacích návykov
 • Dodržiavanie pitného režimu. Dieťa by malo vypiť aspoň 1 liter tekutín denne. Vhodná je čistá voda, nesladený čaj alebo riedené ovocné šťavy.

Aktivity zamerané na ľudské práva

Cieľ projektu:

Cieľom výchovy k ľudským právam v školách je osvojiť si vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré sú dôležité pre posilňovanie ľudskej dôstojnosti, informovanej a nezávislej participácii na vývoji demokratickej  spoločnosti, v súlade s hodnotami ako sú ľudské práva, rovnosť, pluralita a spravodlivosť.

 • Pomocou kontaktu s deťmi a dospelými podporovať vzájomnú úctu a rešpekt vhodnou komunikáciou, hrami a hrovými činnosťami
 • Dbať na osobný príklad učiteľky v slušnom správaní, aby bola vzorom pre deti
 • Do edukačných aktivít zapracovať témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rodovej rovnosti, predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie
 • Viesť deti k ohľaduplnosti, utvárať elemntárne základy empatie, posilňovanie schopnosti sebaovládania

Aktivity zamerané na duševné zdravie detí

Cieľ projektu:

Spočíva v uvedomení si vlastnej identity, hodnoty, vlastných možností, schopnosť vytvárať a udržiavať si hodnotné vzťahy v kolektíve detí a udržiavať si v rámci možností pocit pohody.

 • Podporovať duševné zdravie detí pomocou zo strany učiteľky pri vhodnej adaptácii a socializácii dieťaťa na nové prostredie

Podporovať rôzne formy spolupráce s rodinou – tvorivé dielne, výlety, spoločné aktivity v rámci triedy i celej MŠ

6.2 Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia detí pri práci s počítačom

V edukačnom procese využívame IKT (počítače, interaktívnu tabuľu, robotická včielka BeeBot, camera Tuffcam, mikrofón EasySpeak, mikroskop  ...).

Za bezpečnosť a správne užívanie digitálnych technológií zodpovedá učiteľka.

V zmysle ochrany zdravia - pokiaľ má dieťa pracovať s počítačom, je veľmi dôležité dodržiavať pravidlá, pomocou ktorých formujeme správne návyky detí. Zodpovednosť učiteľky definujeme v troch kategóriách:

Zabezpečenie zdroja elektrického prúdu

Zásuvky sú umiestnené tak, aby deti na ne nemali dosah. (Zásady BOZP)

Ergonometrické usporiadanie počítačového systému – riadime sa 5 zásadami:

1.   Monitor na dosah!

Monitor je umiestnený vo výške očí detí, nesmie byť od očí vzdialený viac ako 70 centimetrov. Najkratšia vzdialenosť by nemala klesnúť pod hranicu 45 centimetrov.

2.   Neohýbať zápästia!

Učiteľka dbá na správnu manipuláciu s myšou, resp. na klávesnici. (sklon)

3.   Chrbát patrí na operadlo!

Pri správnom sedení sa dotýka stoličky nielen zadok so stehnami, ale i chrbát – v ideálnom prípade i spolu s bedernou chrbticou.

4.   Nohy kolmo k zemi!

Pri sedení by mali smerovať nadol k zemi bez toho, aby sa o stoličku opierala zadná strana kolien. Preložené nohy deformujú chrbticu, skrčenie k sebe spomaľuje prúdenie telesných tekutín do nôh a nohy vystreté vpred zaťažujú spodnú časť chrbtice.

5.   Krk držať vzpriamene!

Indikátorom správneho držania je poloha uší voči pleciam. Mali by ležať na jednej osi v symetrickom rozložení. (t.j. neťaha hlavu dopredu, ani sa neotáčať)

       6. Čas. Pomer času stráveného pri počítači a času venovaného telesnej aktivite. Minimalizovať čas strávený pri PC – obmedziť ho len na konkrétne edukačné programy, vyhľadávanie obrázkov, faktov na internete nie viac  jako 20 – 30 minút denne.  Sledovanie TV max. 2x týždene max. 20 minút

       7. Bezpečnosť. Poznávať význam digitálnych technológií, virtuálneho sveta pre poznanie reality, ale aj riziká internetu, mobilov a nových technológií.

Detský vek je obdobím vytvárania návykov a režimu dňa (delenia času medzi povinnosti a zábavu). Deti sa učia, ako si vyplniť svoj voľný čas. Nezanedbateľné je i riziko kombinácie počítačových a hazardných hier.

Všetky elektrické prípojky sú mimo dosahu detí zabezpečené plastovou poistkou.

Časové rozpätie – 1 dieťa 10 až 20 minút, alebo kým dokončí danú krátkodobú úlohu.

Odstup od monitoru – 30 cm.

6.3 Úrazy detí

Ak dieťa utrpí úraz, ktorý nie je potrebné ošetriť lekárom, ošetrí ho učiteľka obvyklým spôsobom. Úraz a spôsob ošetrenia zaeviduje v zošite školských úrazov. Záznam dá podpísať rodičovi. Ak dieťa utrpí úraz, ktorý si vyžaduje ošetrenie lekárom, službukonajúca učiteľka sa ihneď skontaktuje s rodičom, s ktorým sa dohodne na ďalšom postupe. Ak je rodič nezastihnuteľný, odvedie dieťa na lekárske ošetrenie zdravotníckym vozidlom. Zabezpečí odovzdanie lekárskeho záznamu o ošetrení úrazu rodičovi dieťaťa.V prípade úrazu, ktorý ohrozuje život dieťaťa učiteľka požiada o privolanie rýchlej zdravotnej pomoci a rodičov hociktorú zamestnankyńu a súčastne dáva dieťaťu prvú pomoc.Ak dieťa potrebuje ošetrenie v nemocnici, učiteľka ho sprevádza až do príchodu rodičov.

Postup zamestnancov pri evidencii úrazov detí:

        Škola vedie knihu evidencie registrovaných a neregistrovaných  školských úrazov

 1.  Evidencia obsahuje:
 • meno a priezvisko dieťaťa
 • deň, hodinu, charakter úrazu, miesto keď došlo k úrazu, skutočný popis ako k úrazu došlo,
 • svedkov úrazu, meno a priezvisko pg. zamestnanca ,ktorý vykonával dozor v čase vzniku úrazu, dátum zapísania úrazu do evidencie
 • počet vymeškaných dní  z dôvodu úrazu
 • zdravotnú poisťovňu postihnutého dieťaťa
 • zariadenie v ktorom bolo vykonané ošetrenie úrazu

Údaje z evidencie sa využívajú pri spisovaní záznamu o registrovanom školskom úraze v prípade, ak sa následky prejavia neskôr.

 1. Záznam do knihy evidencie úrazov spisuje pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával v čase úrazu nad dieťaťom dozor. Ak to nie je možné, záznam spíše triedny učiteľ dieťaťa. Ak ani to nie je možné záznam spíše zamestnanec , ktorého poverí riaditeľ školy.
 2. Záznam do knihy evidencie vykoná zamestnanec v deň úrazu. Ak dieťa chýba menej ako 4 dni (teda 0až3) , tento úraz sa považuje za neregistrovaný školský úraz.

Ak dieťa z dôvodu školského úrazu chýba v škole na základe stanoviska ošetrujúceho lekára viac ako 3 dni (teda 4 a viac) považuje sa to za registrovaný školský úraz.

 1.  Škola spisuje záznam o registrovanom školskom úraze najneskôr do 4 dní po oznámení vzniku registrovaného školského úrazu. Záznam  o vzniku registrovaného školského úrazu spisuje podľa vzoru pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával v čase dozoru nad dieťaťom dozor. Ak to nie je možné , záznam spíše triedny učiteľ, ktorý úraz zaevidoval a to najneskôr do 7  kalendárnych dní odo dňa vzniku úrazu.

Záznam podpíše zákonný zástupca dieťaťa, učiteľka, ktorá záznam spísala riaditeľka školy. Zamestnanec podpisujúci záznam pozve k spísaniu záznamu zákonného zástupcu dieťaťa.

 1. Riaditeľka , alebo zástupkyňa  školy je povinná do 7 kalendárnych dní od vzniku každého školského úrazu zaevidovať ho prostredníctvom webovej aplikácie (MŠ SR ) 1-01 sledujúcej štatistiku úrazov na školách.

Záznam o registrovanom školskom úraze dostanú zákonný zástupca dieťaťa, škola technik BOZP ,poisťovňa, v ktorej má škola vybavené úrazové poistenie žiakov. Vo veci finančného odškodnenia školského úrazu od poisťovne koná ďalej riaditeľka školy v spolupráci so zákonným zástupcom

7. Ochrana spoločného a osobného majetku

Vchody do MŠ sú zabezpečené zámkami, kľúč od budovy vlastní riaditeľka školy, učiteľka poverená zastupovaním, školník a p. upratovačky. Budovu ráno odomyká a poobede zamyká p. upratovačka podľa harmonogramu.. Celý areál školy denne prekontroluje p. upratovačka, ktorá podľa harmonogramu MŠ zamkýna (zatvorené okná, dvere a pod.). Po skončení prevádzky materskej školy všetky priestory  skontroluje upratovačka a uzamkne budovu a hlavnú bránu areálu školy. Zadnú bránu pri kuchyni do areálu materskej školy uzamykajú kuchárky.

Osobné veci si zamestnanci materskej školy odkladajú na určené uzamykateľné miesto.

V budove školy je bez sprievodu pracovníka školy zakázaný akýkoľvek pohyb cudzej osoby.

V budove školy a v celom areáli je zakázaný predaj akéhokoľvek tovaru.

Pri každom svojvoľnom poškodení alebo zničení majetku materskej školy sa bude požadovať úhrada od zákonného zástupcu dieťaťa, ktoré poškodenie spôsobilo. Vzťahuje sa to aj na splnomocnenú osobu, ktorá prichádza do materskej školy pre dieťa.

Pokiaľ škoda vznikla nedostatočným dozorom učiteľky nad dieťaťom, náhrada škody sa od zákonných zástupcov dieťaťa nebude požadovať.
Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci plnia v zmysle popisu práce.

8. triedny učiteľ

Činnosť triedneho učiteľa zabezpečuje 10 pedagogických zamestnancov, ktorí zodpovedajú za správnosť a úplnosť triednej dokumentácie a všetkej dokumentácie o deťoch. Vyplňuje a kontroluje triednu agendu, spolupracuje s rodičmi dieťaťa, lekárom pre deti a dorast a centrom pedagogicko – psychologického poradenstva.

Náplň a rozvrhnutie pracovného času pedagogických zamestnancov

Týždenný pracovný čas pedagogického zamestnanca pozostáva:

 • z času, počas ktorého vykonáva vyučovaciu a výchovnú činnosť, ktorá je ustanovená nariadením vlády SR č. 238/2004 Z. z. o rozsahu vyučovacej a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov
 • z času, počas ktorého vykonáva ostatné činnosti súvisiace s pedagogickou prácou, ktoré sú bližšie rozpracované v Pracovnom poriadku školy , v pracovnej náplni pedagogických zamestnancov a v Pláne práce na príslušný školský rok.

Celodennú prevádzku zabezpečujú na zmeny striedavo dvaja učitelia.

9. Práva a povinnosti zamestnancov

Rozsah práv, povinností a zodpovednosti zamestnancov školy vyplýva z platných všeobecných právnych predpisov (§ č.81, č.82 ZP, Pracovný poriadok), ich pracovnej náplne a z príkazov a pokynov ich nadriadených. Príkazmi a pokynmi možno operatívne zasahovať do pracovnej náplne zamestnancov.

Zamestnanec je povinný :

 • plniť príkazy priameho nadriadeného
 • využívať fond pracovnej doby na plnenie pracovných úloh
 • dodržiavať pracovný čas
 • bezdôvodne neopúšťať pracovisko
 • dodržiavať predpisy na úseku ochrany a bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany
 • na základe zákona NRSR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov dodržiavať § 7 ods. 1 písm. c/ zákaz fajčenia v predškolských zariadeniach a ich objektoch
 • na základe zákona NR SR č. 330/1996 Z. z. a jeho novely zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, o zákaze požívania alkoholických nápojov a zneužívania omamných a psychotropných látok dodržiavať zákaz požívať alkoholické nápoje na pracovisku a v pracovnom čase aj mimo pracoviska a zároveň nenastupovať pod ich vplyvom do práce
 • ochraňovať vlastníctvo štátu, riadne hospodáriť a nakladať s majetkom školy a chrániť ho pred zničením, poškodením, stratou alebo zneužitím
 • upozorniť ihneď svojho nadriadeného na nesprávnosť príkazu, odmietnuť vykonanie príkazu, ak je jeho splnenie trestne alebo sa prieči zákonu a túto skutočnosť ihneď oznámiť vyššiemu nadriadenému

Zamestnanec má právo :

 • právo na odmenu za vykonanú prácu podľa jej množstva, akosti a spoločenského významu
 • na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na odpočinok a zotavenie sa po práci
 • požadovať pomôcky na plnenie daných úloh a vykonanie potrebných opatrení pre bezpečnú prácu
 • oboznámiť sa s organizačným poriadkom, pracovným poriadkom, mzdovými, bezpečnostnými a ostatnými predpismi, vzťahujúcimi sa k jeho pracovisku a práci nim vykonávanej

Povinnosti pedagogických zamestnancov :

 • zabezpečovať súlad výchovy a vzdelávania a starostlivosť o zdravý vývoj detí v MŠ
 • viesť deti k dodržiavaniu hygienických zásad a zásad bezpečnej práce, k dodržiavaniu hygienických, dopravných, požiarnych a iných predpisov a pokynov príslušných orgánov, ktoré sa týkajú starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia v školstve, pri činnostiach kedy je zvýšene ohrozenie zdravia detí a pri školských podujatiach (napr. výletoch, v škole v prírode, vychádzkach a pod.)
 • dodržiavať stanovené metodické postupy, postupovať podľa schválených pedagogických dokumentov a pedagogicko-organizačných pokynov
 • zvyšovať úroveň svojej práce odborným vzdelávaním, samostatným štúdiom alebo v organizovaných formách ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov
 • v záujme jednotného výchovného pôsobenia na deti spolupracovať so zákonnými zástupcami detí; na požiadanie zákonných zástupcov informovať ich na triednych aktívoch, prípadne na individuálne dohodnutých stretnutiach, pri preberaní detí a to ústne alebo písomne, poskytovať im odborné poradenstvo
 • triedny učiteľ odovzdáva informácie vedúcich zamestnancov naše MŠ rodičom individuálne aj formou nástenky
 • spolupracovať s ostatnými zamestnancami školského zariadenia

sústavne sa oboznamovať s právnymi predpismi a inými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

10. Práva a povinnosti dieťaťa a zákonného zástupcu

Právami dieťaťa sa rozumejú práva zakotvené v Deklarácii práv dieťaťa, ktoré boli bližšie konkretizované v Dohovore o právach dieťaťa schváleného Valným zhromaždením OSN, ktorý nadobudol platnosť 6.2.1991.

V § 144 školského zákona sú vymedzené práva a povinnosti dieťaťa a jeho zákonného zástupcu.

Dieťa má právo na :

 • Rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu
 • Bezplatné vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky v materských školách
 • Vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom zákonom
 • Individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom zákonom
 • Úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti
 • Poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním
 • Výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí
 • Organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny
 • Úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu
 • Na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených zákonom
 • Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú

Dieťa je povinné :

 • Neobmedzovať svojim konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania
 • Dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy
 • Chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý sa využíva na výchovu a vzdelávanie
 • Konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania
 • Ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich kamarátov a zamestnancov materskej školy
 • Rešpektovať pokyny zamestnancov materskej školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a spoločenskými normami

Zákonný zástupca dieťaťa má právo :

 • Vybrať pre svoje dieťa materskú školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa zákona, zodpovedajúcu schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti
 • Žiadať aby sa v rámci výchovy a vzdelávania poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona
 • Oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom materskej školy, školským poriadkom
 • Byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa
 • Na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa
 • Zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy na edukačných aktivitách určených ročným plánom
 • zúčastňovať sa na akciách organizovaných školou

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný :

 • Vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v materskej škole
 • Dodržiavať podmienky  určené školským poriadkom
 • Uhrádzať povinné poplatky v stanovenom termíne
 • Dbať na kultúrne a sociálne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a priebežne sa zaujímať o výsledky klasifikácie a správania sa,
 • pravidelne sa zúčastňovať na triednych schôdzkach ZR a na vyzvanie školy sa zúčastniť na stretnutiach riaditeľky školy a pedagogických pracovníkov pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov dieťaťa,
 • Informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na výchovu a vzdelávanie
 • Prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
 •   ak je neprítomnosť dieťaťa v materskej škole dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich dní, je zákonný zástupca povinný oznámiť zástupkyni pre materskú školu dôvod neprítomnosti písomne alebo telefonicky a pri opätovnom nástupe predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia, v prípade PN dieťaťa aj  lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.  Ak pedagogický zamestnanec zistí, že zdravotný stav dieťaťa po PN kratšej ako 5. dní nie je uspokojivý a dieťa prejavuje aj naďalej známky ochorenia má právo  požiadať zákonného zástupcu o predloženie lekárskeho potvrdenia o  zdravotnom stave dieťaťa

Pravidelne uhrádzať príspevky v zmysle Všeobecne záväzného  nariadenia Mesta Nitry č. 8/2019 ( v znení dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 )o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno – vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry v znení dodatku č.1,

11. Predčasné ukončenie dochádzky dieťaťa do MŠ riaditeľkou MŠ

 • V prípade, že rodič neuhradí uvedené príspevky v stanovenom termíne a poruší akýmkoľvek spôsobom školský poriadok, riaditeľka MŠ môže po predchádzajúcom písomnom upozornení rodiča rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy
 • V prípade, že dieťa obmedzuje svojím konaním práva ostatných detí a osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní, môže riaditeľka, po predchádzajúcom písomnom upozornení rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy. Jedná sa aj o prípady hrubého verbálneho napádania zamestnancov materskej školy zákonným zástupcom dieťaťa.
 • Ak rodič zamlčí dôležité údaje o zdravotnom stave dieťaťa
 • Ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa prejavia po jeho prijatí do MŠ a škola nie je schopná vytvoriť vhodné podmienky na výchovu a vzdelávanie dieťaťa
 • Ak rodič opakovane, aj po písomnom upozornení porušuje Školský poriadok MŠ.

12.  Dôležité informácie

 • SOCIA: Do triedy so zrakovým znevýhodnením  dochádza dieťa nevidiace s asistentkou zabezpečenou pomocou zriaďovateľa MŠ
 • MŠ môže organizovať ŠVP, výlety, exkurzie, športový výcvik a ďalšie mimoškolské aktivity len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu a príslušnou dokumentáciou, ktorú určuje legislatíva.  Organizovanie týchto aktivít je závislé od aktuálnych opatrení RÚVZ..
 • Rodič v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  o zmene a doplnení niektorých zákonov pri nástupe dieťaťa do zariadenia poskytne súhlas k spracovaniu osobných údajov dieťaťa v rozsahu zákona. Zákonný zástupca má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.  Poskytnuté osobné údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 • Rodič svojím podpisom školského poriadku súhlasí s členstvom v ZRPŠ pri MŠ Piaristická 12, Nitra. Príspevok ZRPŠ je 20,00 €. Ročne na rodinu. Zúčtovanie výdavkov je prístupné rodičom na požiadanie prostredníctvom pokladníčky ZRŠ. Z príspevku ZRŠ sa financuje členské za každé dieťa do celoslovenského združenia rodičov, darčeky na Mikuláša, karneval,  MDD, darčeky pre odchádzajúce deti do ZŠ. uč, pomôcky  a pod.
 • Poplatok do triedneho fondu sa platí podľa návrhu a odsúhlasenia na rodičovských združeniach v jednotlivých triedach na polroky. Tieto finančné prostriedky zostávajú pre potreby konkrétnych tried, z tejto sumy sa zakupujú veci potrebné pre konkrétnu triedu po dohode so zákonnými zástupcami detí. Zúčtovanie výdavkov je prístupné rodičom na požiadanie u triednych učiteliek. Centrálna kontrola je priebežne riaditeľkou školy. Za financie na triede zodpovedá triedna učiteľka .
 • V zmysle zákona 377/2004 O ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov a na základe Príkazového listu SMŠ č.1/2004 Zákaz fajčenia, je rodič povinný dodržiavať zákaz fajčenia v celom objekte školy vrátane dvora.
 • Zákaz parkovania  v areáli materskej školy.  Parkovanie iba s povolením riaditeľky školy.

Školský poriadok vydáva  riaditeľka školy po prerokovaní sna PR – viď zápisnica PR

Schválený riaditeľkou školy: PhDr. Janou Matuškovou

DEROGAČNÁ KLAUZULA- ZRUŠOVACIE USTANOVENIE

Vydaním nového školského poriadku sa ruší predchádzajúci školský poriadok materskej školy.

Záver

Školský poriadok je otvorený dokument. Jednotlivé články možno dopĺňať alebo meniť v závislosti od reálnych podmienok materskej školy formou dodatkov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Školský poriadok nadobúda platnosť 1.9. príslušného kalendárneho roka

Vypracovala: PhDr. Jana Matušková
riaditeľka materskej školy