Filozofia školy a Prečo my?

Milí rodičia, milé deti, priatelia materskej školy. Práve ste otvorili našu web stránku a možno zvedavo čakáte, čo Vám ponúkneme. Veríme, že  Vás naša stránka zaujme a možno aj pobaví. Budeme sa Vám snažiť priblížiť život v našej materskej škole, ktorý je každý deň iný a zakaždým niečím zaujímavý. Dozviete sa, čím je naša škôlka jedinečná, čím sa odlišuje od iných materských škôl, aké je jej zameranie, filozofia a vízia do budúcnosti. Webová stránka bude pre Vás, ale aj o Vás, Vašich/našich deťoch. Tiež si tu budete môcť nájsť aktuálne informácie, platné dokumenty, odkazy a tlačivá. Dúfame, že Vás poteší rozsiahla fotogaléria a budete sa radovať z našich úspechov. Samozrejme vieme, že sa nám nevyhnú ani problémy, ako to v každej veľkej veselej rodine býva, ale pokúsime sa ich riešiť a pravidelne budeme vkladať do oznamov aj reakcie na najpálčivejšie témy, ktoré nás spoločne trápia. Aby nám bolo spolu aj veselo, nebude chýbať ani zábava a rôzne zábavné výroky detí v sekcii zaujímavosti.

V múdrych príručkách o správnom písaní som sa dočítala, že úvodník by mal byť myšlienkovo bohatý,  hlboké myšlienky však nehľadajte. Moje písmenká na privítanie boli písané jednoducho, ale úprimne a s radosťou,  že sa nám podarí priblížiť zase kúsok k Vám – rodičom a deťom našej krásnej materskej školy.
Takže....prajem Vám príjemné čítanie a spoznávanie

Jana Matušková
riaditeľka materskej školy

Oznamy a novinky

Riaditeľka MŠ oznamuje, že nástup detí do materskej školy na nový školský rok je pondelok 5.9.2022 (okrem detí, ktoré rodičia nahlásili vopred a budú v jednej zmiešanej triede). Zoznamy tried a detí nájdete na hlavnej nástenke vo vestibule MŠ, prezliecť dieťa pôjdete do šatne, kde sú skrinky označené menom. Upozorňujeme rodičov, aby deti priniesli do 8.00 hod, nakoľko po tomto čase sa materská škola uzatvára. Z dôvodu zmeny legislatívy (povinná predškolská výchova) je režim v MŠ pevne nastavený a neskorší príchod bude možný len v odôvodnených a vopred nahlásených prípadoch. Zákonným zástupcom novonastúpených detí oznamujeme, že podľa podpísaných rozhodnutí o prijatí bude v triedach z dôvodu ľahkej adaptácie prebiehať adaptačný pobyt, čo znamená, že dieťa privádza rodič postupne na dve hodiny a následne viac, čo závisí od adaptácie dieťaťa. Čas adaptácie zhodnotia pani učiteľky v triede a rodič postupuje podľa ich pokynov. Po uplynutí adaptácie dieťa plynule pokračuje v predprimárnom vzdelávaní v riadnom celodennom pobyte v MŠ. Zoznamy detí podľa tried nájdete na hlavnej nástenke vo vestibule MŠ a pri triedach. Deťom do MŠ prinesiete:

- papuče ( nie šľapky)
- porcelánový hrnček s uškom na pitný režim
- dievčatám hrebeň na vlasy
- náhradné veci na prezlečenie do skrinky
- pyžamo (deti bez adaptačného pobytu)
- všetky ostatné veci sa dozviete v triedach a na rodičovských združeniach (stravné, rodičovský príspevok, informované súhlasy...)

Dúfame, že sa Vám bude v našej/Vašej…

Vážení rodičia, rozhodnutia o prijatí/ neprijatí do materskej školy si môžete prísť vyzdvihnúť v pondelok 13.6. od 12.00 hod do 16.00 hod a v utorok 14.6. od 7.00 hod do 12.00 hod.

Ďakujem.

Riaditeľka MŠ oznamuje, že prevádzka počas letných prázdnin 2022 bude zabezpečená nasledujúcim spôsobom:

Mesiac JÚL: MŠ Piaristická
Mesiac AUGUST: MŠ Párovská

Žiadam o zodpovedné nahlasovanie do 13.5.2022 v triedach na protipodpis. Nakoľko je dopredu jasné zabezpečenie prevádzky, po tomto dátume už nebude možné počty upravovať, pretože aj na základe počtu tried budú zabezpečovaní pracovníci v MŠ. Šeky za stravné a školné bude nutné uhradiť do 10.6.2022 (už pripísané na účet), ak nebude uhradené, dieťa bude automaticky odhlásené z dochádzky na leto. Ak po zaplatení školného dieťa nebude chodiť do MŠ, platbu nebudeme prekladať na mesiace v ďalšom školskom roku, bude nutné požiadať o vrátenie na účet. JM.

MESTO NITRA oznamuje, že zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Nitry  pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční: v dňoch: 3.5. a 4.5.2022

Viac čítať tu >>

Jedálny lístok

od 14.11.2022 do 18.11.2022