Správa o VVČ

Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Materskej školy Piaristická 12 v Nitre
školský rok 2019/2020

Predkladá
..............................................
PhDr. Jana Matušková
riaditeľka MŠ

Prerokované v pedagogickej rade školy dňa 28.8.2020

Vyjadrenie Rady školy:

Rada školy pri MŠ Piaristická 12 v Nitre, odporúča  
zriaďovateľovi Mestu Nitra

schváliť - neschváliť

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej       
činnosti MŠ Piaristická 12 v Nitre  za šk. rok 2019/2020
...........................................................
Henrieta Lachká
predseda Rady školy pri MŠ Piaristická 12

Stanovisko zriaďovateľa:

Mesto Nitra   Štefánikova tr. 60, Nitra

schvaľuje – neschvaľuje

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej       
činnosti MŠ Piaristická 12 v Nitre  za šk. rok 2019/2020

.....................................................
za zriaďovateľa

Vypracovala: PhDr. Jana Matušková
Východiská a podklady:

Správa je vypracovaná v zmysle

 1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
 2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z. 
 3. Koncepcia školy na roky 2017 - 2021
 4. Plán práce školy MŠ Piaristická na školský rok 2019/ 2020
 5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých  činností učiteliek MŠ
 6. Informácie o činnosti Rady školy pri MŠ Piaristická 12 v Nitre
 7. Ďalšie podklady Vyhodnotenia aktivít školy v čiastkových správach o výchovno-vzdelávacej činnosti v jednotlivých triedach MŠ.

 

Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a)

1. Názov školy Materská škola
2. Adresa Piaristická 12, Nitra
3. Telefónne číslo 037/7721667
4. E-mail mspiaristickasmsnitra.sk
5. Internetová adresa Mesto Nitra
6. Adresa Štefánikova tr. 60, Nitra

Vedúci zamestnanci školy:

  Funkcia Meno a priezvisko
1. Riaditeľka MŠ PhDr. Jana Matušková
2. Učiteľka poverená zastupovaním riad. MŠ PhDr. Petra Lovasová
3. Vedúca ZŠS Eva Slováková

Údaje o Rade školy:

Rada školy pri MŠ Piaristická 12 v Nitre bola ustanovená 30.09.2016.
Je iniciatívnym  samosprávnym orgánom,  ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy detí, 
rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy. Rodičia sa môžu osobne zúčastniť zasadnutí rady školy, aj keď nie sú jej členmi.

V školskom roku 2019/2020 zasadala z dôvodu pandémie 1 krát. Venovala sa:
- predloženie a schválenie správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za uplynulé obdobie, prerokovávala školský poriadok 
- voľbe predsedu RŠ
- prerokovávala plánované akcie a aktivity na nadchádzajúce obdobie, 
- poskytovanie 2% z daní FO
- analýza a hodnotenie činnosti MŠ v uplynulom období.

Predseda Rady školy: Henrieta Lachká
Členovia Rady školy: 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa Mesta Nitra
  4 zástupcovia rodičov
  2 zástupcovia pedagogických zástupcov MŠ
  1 zástupca nepedagogických zamestnancov MŠ

Údaje o Metodickom združení a Pedagogickej rade :

Metodické združenie a Pedagogická rada sú poradnými orgánmi riaditeľa MŠ. 
Členmi sú : Mgr. Simona Hlinková, Iveta Szomolányiová, Lucia Danielová, Zlatica Šranková, Agnesa Matyoóvá, Miroslava Mojžišová, Alexandra Gajdošíková Ondrejičková, PhDr. Petra Lovasová, Mgr. Hana Černá, Dominika Laušová, Mgr. Erika Kováčová, Klaudia Budayová, Adriana Packová, Adriana Černá, Henrieta Lachká,  PaeDr. Paulína Ivánová, Mária Szalayová, Martina Kollárová, Mgr. Adriana Billová, Mgr. Zuzana Hajnovičová, PhDr. Jana Matušková
Vedúca MZ  -  Mgr. Erika Kováčová

Významom MZ je reálny prínos skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu a profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov. Na stretnutiach MZ riešilo :

 • Pedagogické a výchovno-vzdelávacie problémy v oblastiach inovácie obsahu, rozširovanie ponuky a hodnotenie výchovy a vzdelávania;
 • Zaoberalo sa pedagogickými a výchovno-vzdelávacími problémami, koordináciou ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov s cieľom zvýšiť úroveň edukačného procesu v MŠ; 
 • Odovzdávali si poznatky z odborných seminárov a prednášok formou prezentácií
 • Sledovali sa pokyny Štátneho pedagogického ústavu
 • Sledovali sa novinky vo výchovno vzdelávacom procese

Údaje o deťoch školy - školský rok 2019/2020 (§ 2 ods. 1 písm. b) :

Stav k 15. 9. 2019 Stav k 31.8.2020
Počet tried Počet detí Integrované OPŠD Počet tried Počet detí Integrované OPŠD
1. 11     1. 21    
2. 18     2. 21    
3. 20     3. 21    
4. 21     4. 21    
5. 6 6 ŠVVP   5. 8 8 ŠVVP  
6. 6 6 ŠVVP 3 6. 8 8 ŠVVP 3
7. 5. 5 ŠVVP   7. 20 8 ŠVVP  
8. 21   1 8. 21   1
9. 19 1   9. 21 1  
10. 21 2 1 10. 21 2 1
trieda veková skupina počet detí z toho predškoláci
I. 3-4 ročné 21  
II. 3-4 ročné 21  
III. 4-5 ročné 21  
IV. 4-5 ročné 21  
V. 3-6ročné 8 2
VI. 3-6ročné 8 6
VII. 3-6ročné 8  
VIII. 5-6 ročné 21 4
IX. 5-6 ročné 21 16
X. 5-6 ročné 21 21
spolu počet detí:   171 49

Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov:

Materská škola Piaristická 12, Nitra Počet
Zamestnanci MŠ 33
Z toho PZ  
Z počtu PZ 21
- kvalifikovaní 21
- nekvalifikovaní  
- začínajúci 2
Z toho NZ  
- upratovačky 7
Školská kuchyňa a jedáleň 5
Spolu počet zamestnancov MŠ + ZŠS 33

Údaje o  vzdelávaní pedagogických  zamestnancov:

Nová legislatíva v školskom systéme SR jasne definuje ďalšie smerovanie rozvoja profesionality pedagógov. Tento profesijný rozvoj bude zabezpečovať vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania. Cieľom je rozširovať a dopĺňať profesijné kompetencie pedagogického a odborného zamestnanca.     Materská škola i zriaďovateľ materskej školy umožňujú pedagogickým zamestnancom vzdelávanie v odbornom a osobnostnom raste. Pedagogickí zamestnanci sa zaoberali samoštúdiom, nielen v rámci nepriamej činnosti, ale aj v rámci prebiehajúceho „home office“ počas uzatvorenia MŠ. Tvorili vlastnú zbierku básní, piesní a pásiem vystúpení k rôznym príležitostiam, didaktický materiál, obrázkový materiál, prezentácie k edukačným aktivitám. Pedagógovia v špeciálnych triedach samoštúdiom skvalitňovali svoju prácu v rámci legislatívy a diagnostiky, vytvárali individuálny plán a  kontaktné zošity pre každé dieťa, pracovali s pracovnými zošitmi pre zrakovo postihnuté deti, navrhnutými učiteľkou MŠ v spolupráci s konzultáciou oftalmológov. V rámci Metodického združenia sa naďalej pracovalo na skvalitňovaní príprav na edukačný proces s ohľadom na Inovovaný štátny vzdelávací program. Pani učiteľky si na Pedagogickú radu pripravovali referáty a prezentácie na určené témy a na pedagogické aktuality a novinky vo výuke.

Údaje o projektoch v školskom roku 2019/2020

V školskom roku 2019/2020 sa podávali a realizovali nasledujúce projekty:

Externý projekt v MŠ : Nadácia Oľgy Hudecovej (vyhovené)
  Nitrianska komunitná nadácia (vyhovené)
Interné projekty v MŠ : Evička nám ochorela
  Čo vidia naše očká
  Očkárik
  Zdravá škola
  Čarovná škôlka MDD (neuskutočnené v pôvodnej forme z dôvodu pandémie, upravené na podmienky jednotlivých tried a prebiehajúcich opatrení)
  Digiškola
Cezhraničný projekt Ahoj kamarát (neuskutočnený z dôvodu pandémie)

Údaje o aktivitách a prezentácia školy na verejnosti

 • tvorivé dielne  v spolupráci s rodičmi detí – Vyrezávanie tekvíc, Ovocníčkovia, Čas adventný, Vianočná tržnica
 • celoročné vychádzky - návšteva hradu, Kalvárie, Dražovského kostolíka, prehliadka mesta vláčikom, návšteva kasární, hasičov, branná vychádzka na Borinu
 • výtvarné súťaže organizované mestom – celoročne podľa témy, keramické dielne v ateliéri Médea, výtvarná súťaž detí so ŠVVP „Čo vidia moje očká“
 • návšteva múzeí a výstav, divadelných predstavení, celoročná návšteva akcií poriadaných obchodným centrom Mlyny,
 • oslava Fašiangov – karneval,
 • MDD – Čarovná škôlka - neuskutočnené v pôvodnej forme z dôvodu pandémie, upravené na podmienky jednotlivých tried a prebiehajúcich opatrení
 • návšteva antikariátu, knižnice

 

Hodnotenie spolupráce s rodičmi

K prezentácii školy na verejnosti a šírenie dobrého mena MŠ patrí aj spolupráca s rodinou, ktorá je vhodná aj pre vytváranie pozitívnej klímy. Správna spolupráca s rodinou je dôležitá aj   pre podnetné a bezstresové prostredie pre deti v MŠ.  Zapájame rodičov do spoločných podujatí, čo im umožňuje podieľať sa určitým spôsobom na edukácii a uskutočňovať ich rozumné a zrealizovateľné  podnety na skvalitnenie práce v materskej škole. Spolupráca v školskom roku 2019/2020 bola na primeranej úrovni, rodičia sa aktívne zúčastňovali aktivít organizovaných materskou školou, tiež pomáhali učiteľkám v triedach pri organizovaní triednych aktivít. Nedostatok a nápravu potrebujeme docieliť organizovaním brigád na dvore MŠ, aby sa aj rodičia zúčastňovali na úprave prostredia MŠ. Okrem pravidelných stretnutí s rodičmi na rodičovských združeniach, RZ pri MŠ Piaristická a konzultácií sme počas roka organizovali aj voľnočasové aktivity.

Jeseň: „Vyrobím si strašidlo“ – vyrezávanie tekvíc, zhotovovanie výrobkov z ovocia a zeleniny, ochutnávka ovocných koláčov od mamičiek, výroba šarkanov

Zima: „Od Lucii do Vianoc“ - , Mikuláš, zhotovovanie adventných   vencov, vianočné besiedky, ochutnávka vianočných koláčov,
Vianočná tržnica – predaj výrobkov detí a učiteliek MŠ

Jar: „Šašovanie“ - spoločný karneval   celej MŠ

Ostatné aktivity sa z dôvodu pandémie neuskutočnili. Rozlúčka predškolákov bola len s prítomnými deťmi a v rámci triedy s pani učiteľkami, bez účasti rodičov a tradičných grilovačiek. Výbornú spoluprácu MŠ a zákonných zástupcov bolo vidieť i počas bezproblémovej komunikácie počas pandémie v online priestore a rešpektovanie nastavených pravidiel nielen počas prerušnia prevádzky, ale aj počas opätovného nástupu do MŠ a uvoľňovania pravidiel.

 

Spolupráca s inými inštitúciami

 • Centrum voľného času Domino
 • Súkromná umelecká škola Médea
 • Krajská knižnica Karola Kmeťku
 • ZŠ Tulipánova
 • UKF Nitra Katedra pedagogiky
 • FF UKF
 • Spojená stredná škola
 • AX Nitra –Poľnohospodárske múzeum
 • CPPPaP Nitra
 • Centrum zdravia
 • MŠ Kroměříž
 • MŠ Bánovce nad Bebravou
 • Občianske združenie „očkári“

 

Údaje o Rodičovskom združení:

Rodičovské združenie pri MŠ Piaristická 12 v Nitre, pôsobí ako občianske združenie s vlastnými stanovami. Ide o občiansku (rodičovskú) organizáciu, vytvorenú podľa zákona o združovaní občanov. Poslaním združenia je predovšetkým zlepšovanie neformálnych vzťahov medzi školou a rodinou organizovaním spoločných záujmových aktivít pre deti, rodičov a učiteľov. Okrem organizovania rôznych aktivít sa podieľa aj na riešení problémov školy, zbieraním finančných prostriedkov na spoločné aktivity rodičov a detí kde je potrebný nákup pomôcok a vybavenie tvorivých dielní, príspevkom 2% dani z príjmu na skvalitnenie prostredia materskej školy a pod.

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2019/2020 nebola v MŠ vykonaná inšpekčná činnosť.

Údaje o materiálno-technických a priestorových podmienkach materskej školy

V historickej časti mesta Nitra sa nachádza Materská škola Piaristická 12, ktorú navštevovalo v školskom roku 2019/2020  171  detí. Materská škola je desaťtriedna, poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť, aj s možnosťou poldenného pobytu, deťom od dva a pol roka do šiestich rokov, prípadne deťom s odloženou školskou dochádzkou. Tri triedy poskytujú špeciálno-pedagogickú starostlivosť pre zdravotne znevýhodnené deti s poruchami zraku a videnia, 6 detí bolo integrovaných do bežných tried v MŠ.

Materská škola je umiestnená v atypickej dvojposchodovej budove, prízemie tvorí vstupná hala, dve šatne, úložný priestor pre prevádzkových zamestnancov a nájomný byt mesta Nitra. Na prízemí sa tiež nachádza chodba, z ktorej sa vchádza do dvoch tried, miestnosti pre pedagogických pracovníkov, dvoch umyvárok, malej a veľkej jedálne, kuchyne a prislúchajúcich skladových priestorov. Na poschodí sa nachádza riaditeľňa, päť tried, kancelária vedúcej školskej jedálne, veľká umyváreň s detskými WC. V rekonštruovaných priestoroch na 1 poschodí MŠ sa nachádzajú tri triedy, veľké sociálne zariadenie so sprchou pre zamestnancov MŠ a ordinácia ortoptickej sestry. Na druhom poschodí je sedem spální a jedna trieda. Poschodia prepájajú tri vnútorné schodištia. Budova má bočný núdzový východ z prízemia. Celá budova je podpivničená, pivnice slúžia na sklad pre zberové aktivity – separovaný zber odpadu, sklad CO, priestory údržby, sklad použitého nábytku a pod. Budova je vykurovaná plynovým kúrením s kotolňou v pivnici. K materskej škole patrí školský dvor a školská záhrada, ktorú využívajú deti na pobyt vonku.

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej činnosti školy

Materská škola Piaristická 12 v Nitre ako organizačná jednotka Mesta Nitra bez právnej subjektivity je napojená na rozpočet Mesta Nitra a informácie sú súčasťou záverečného účtu Mesta Nitry, ktorý je zverejnený na webovom sídle mesta Nitry.

Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole určuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 8/2019 ( v znení dodatku č. 1 a č. 2 ) o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školách, v školských výchovno – vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry

Od 1.9.2019  je výška príspevku na jedno dieťa pred dovŕšením veku 3 roky 50,- eur, po dovŕšení veku 3 roky 20,- eur mesačne. Deti s trvalým pobytom mimo mesta Nitra platia bez rozdielu veku 65,- eur. Deti so ŠVVP platia bez ohľadu na trvalý pobyt 20,- eur mesačne. Dieťa rok pred plnením povinnej školskej dochádzky daný poplatok neuhrádza. 

Materálno-technické podmienky

Pre kvalitnú prácu pedagogických zamestnancov a výchovno – vzdelávací proces je nesmierne  dôležité aj skvalitňovanie prostredia MŠ. S pomocou zriaďovateľa MŠ, získaním 2% z daní a tiež aj vďaka mimorozpočtovým zdrojom, sa materská škola v tomto smere neustále rozvíja. Pomocou nadácii a grantových výziev sa nám podarilo ďalej obnovovať školský dvor,  získať dovybavenie  altánkov, novú detskú preliezačku s čiastočnou dopadovou plochou a dobudovanie dvora a záhrady MŠ. V školskom roku sa nám s pomocou zriaďovateľa Mesta Nitra podarilo zrekonštruovať vestibul MŠ, kde boli odstránené staré nefunkčné prechodové dvere a vymenená podlahová krytina. Taktiež šatne prešli čiastočnou obnovou, bola vymenená podlahová krytina, nová maľovka a  vymenené staré šatňové skrinky pre deti, aj keď nie všetky, z dôvodu nedostatku financií. Našou víziou a víziou zriaďovateľa je  šatne detí dokončiť do ucelenej koncepcie, aby deti mali estetické prostredie.
Dlhodobé ciele sú napĺňané neustálym dopĺňaním edukačného materiálu do materskej školy, hračiek, technických a interaktívnych materiálov, odbornej a detskej literatúry pomocou štátnych dotácií na predškolákov. Každá trieda MŠ je vybavená PC technikou s interaktívnou tabuľou, CD prehrávačom, fotoaparátmi , internetovým pripojením a novým nábytkom, stolmi a stoličkami. Jedálne sa nám podarilo vybaviť novými stolmi, spĺňajúcimi bezpečnostné a hygienické požiadavky. Neustále sa dopĺňa vybavenie senzorickej miestnosti, ktorá má pre deti v materskej škole veľký význam, nielen terapeutický, ale aj výchovný a relaxačný.

Na základe Dotácií v oblasti regionálneho školstva , ktoré sa poskytujú podľa § 6c zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zriaďovateľom sú poskytované v plnej výške pre potreby materskej školy bola doplnená detská a odborná literatúra, didaktické pomôcky, telocvičné náradie, náradie na školský dvor, interaktívny materiál. Zriaďovateľ Mesto Nitra doplnil spálne novými vankúšmi a paplónmi, obliečkami a plachtami, navýšil hygienické a dezinfekčné potreby. Nakoľko je MŠ desaťtriedna s vysokým počtom detí a materiálne vybavenie sa zabezpečuje postupne,  je ešte potrebné zrevitalizovať telocvičňu v MŠ, na ktorú sme získali grant a prísľub spolupráce zriaďovateľa.

Údaje o výsledkoch hodnotenia výchovno – vzdelávacej  činnosti

V oblasti kognitívneho rozvoja: pedagogickí zamestnanci zabezpečovali žiadúce  výchovno-vzdelávacie   príležitosti a  podnety, ktoré prebúdzali v deťoch aktívny záujem a chuť  dívať sa okolo seba , počúvať, objavovať, bádať v okolitom prostredí. Deti sú schopné pod vedením učiteliek  konať a pôsobiť čoraz viac autonómnejšie  vo svojich zvyčajných aktivitách  napríklad,  aj  vyjadrením sa  prostredníctvom symbolických možností. Primerane komunikujú, sú schopné formulovať svoje  myšlienky a názory , využívajú zodpovedajúce  komunikačné prostriedky so zámerom   porozumieť a byť porozumené. Slovná zásoba detí je na primeranej úrovni , problémy sa  vyskytujú  u jednotlivcov, v  obsahovom vyjadrení viet a vo výslovnosti niektorých hlások .

V oblasti  sociálno - emocionálnej : skvalitnením kompetencií detí , pedagogickí zamestnanci napomáhali deťom vytvárať hodnotnejšie vzájomné vzťahy s dospelými a rovesníkmi. Viedli deti  k riešeniu konfliktov  spoločensky  prijateľným spôsobom , rozvíjali kultivované vzájomné správanie a snažili sa o budovanie  pozitívnej  sociálnej  atmosféry v jednotlivých triedach. V individuálnych prípadoch  sa stretávali s egocentrizmom a s  neschopnosťou   prispôsobiť sa  pravidlám  kolektívu.

V oblasti  perceptuálno - motorickej : upevňovali  vzťah detí k pohybu tým, že pohybové aktivity organizovali  pre deti zaujímavým spôsobom , využívaním rôznych foriem práce tak , aby deti mali radosť z pohybu. Pravidelným cvičením a pobytom vonku  deti otužovali a skvalitňovali  ich hrubú motoriku. Úroveň jemnej motoriky  zvyšovali  v pestrých  manipulačných činnostiach počas celého pobytu v MŠ.

Pedagogickí zamestnanci sa snažili rešpektovať individuálne osobitosti detí, zvlášť detí so Švvp, s prihliadnutím na charakter a stupeň ochorenia, vytvárali domácku klímu a zvládali adaptáciu nových detí na kolektív. V druhom polroku školského roku z dôvodu pandémie a prerušenia prevádzky materskej školy komunikácia s deťmi a pomoc  rodičom vo vzdelávacej oblasti cez sociálne siete a online.

Zameranie MŠ Piaristická

Systém tvorivo-humanistickej výchovy, uplatňovaný v materskej škole, plnenie inovovaného školského vzdelávacieho programu a dlhodobé plnenie úloh vyplývajúcich zo zamerania materskej školy a navrhnutých interných projektov,  vytvárajú hodnotu filozofie školy.

A) Mediálna výchova – „Svetom kráča Mediáčik“

Médiá zasahujú každodenne do života detí, a preto sa materská škola venuje novým trendom vo výchove v oblasti mediálnej výchovy a tiež o aktivity primárne zamerané aj na rozvoj informačných kompetencií. Jedným z prioritných cieľov bolo oboznámiť pedagogických zamestnancov,ako sa dá kreatívne pracovať s mediálnou výchovou. Už od školského roku 2018/19 majú zamestnanci vypracovanú internú príručku mediálnej výchovy na interné dovzdelávanie zamestnancov lektorkou mediálnej výchovy (riaditeľka MŠ). Počas prvého polroku školského roku sme plnili dlhodobé ciele v získavaní mediálnych kompetencií detí pomocou rôznych médií. Deti pod dozorom pedagógov vyberali vhodné mediálne obsahy, informácie, učili sa s nimi pracovať a selektovať ich. Všetky aktivity boli pre deti zaujímavé a hravou formou sa týmto vzdelávali v oblasti predčitateľskej gramotnosti, zoznamovali sa s umením a médiami.Vhodná poloha v centre mesta predurčuje napĺňanie aktivít, ktoré sú pre deti inšpiratívne a atraktívne. Predškolské triedy, ale aj menšie deti pravidelne navštevovali   Knižnicu A. Kmeťku, obe divadlá v Nitre, CVČ Domino, výstavy, kultúrne podujatia organizované mestskými a krajskými inštitúciami. Získané poznatky sme napokon mohli preveriť v spätnej väzbe počas pandemickej situácie, kedy pani učiteľky pracovali s deťmi pomocou sociálnych sietí a online, kde plnili rôzne úlohy a získavali poznatky s prácou na zoome. Zistili sme, že aj keď práca na diaľku nie je optimálna, dokážeme v nej flexibilne reagovať.

B)  Výchova a vzdelávanie plánovaná v duchu humanizmu – „ Kamarát, kamarát, to je ten, koho mám rád“

Výchova a vzdelávanie počas školského roku 2019/2020 sa naďalej, tak ako v rokoch minulých, niesla líniou humanizmu a  predchádzaniu všetkých  foriem diskriminácie, čo v  materskej škole prebieha bez problémov aj vďaka integrácii zrakovo postihnutých detí do kolektívu v triedach a taktiež detí z iných etník.  Tohto roku sme rozšírili počet tried detí so ŠVVP z dvoch na tri triedy, čím sa nám otvorili možnosti prijať viac zrakovo znevýhodnených detí a pomôcť tak vo väčšej miere riešiť problém ich zdravotného hendicapu. Napĺňané boli prioritné, ale aj dlhodobé ciele vymedzené v Koncepcii materskej školy na päťročné obdobie. Aj tohto roku sme boli súčasťou projektu „ Čo tie očká vidia“ v Bánovciach nad Bebravou a v neposlednom rade  pravidelné spoločné vychádzky zdravých a zrakovo postihnutých detí do okolia MŠ a na rozličné kultúrne podujatia taktiež pomáhajú napĺňať stanovený cieľ. Počas spoločných  aktivít sme zdôrazňovali potrebu brať ohľad na zdravotné znevýhodnenie kamaráta, ako aj pomáhať mladším a slabším.  Zamestnanci taktiež kládli dôraz na bezproblémové začlenenie a socializáciu detí z iných etník a detí zo sociálne znevýhodneného prostredia do kolektívu v triede.

Zároveň sme neustále mali na zreteli, aby sa deti naučili úlohy v súlade so Štátnym vzdelávacím programom, aby sa v pokojnej atmosfére venovali hrám, ale aby bola ich výchova a vzdelávanie opreté o humánne aspekty - aby sa eliminoval stres, aby sa deti v materskej škole cítili spokojné, neohrozované a aby boli učiteľmi prijímané také aké sú, bez predsudkov. Kladené úlohy boli zamerané na splnenie optimálnej perceptuálno-motorickej, kognitívnej a emocionálno-sociálnej úrovne ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Napriek tomu, že tento školský rok boli naše možnosti vzdelávania oklieštené zatvorením prevádzky materskej školy, s naplnenými cieľmi kladenými na prvý polrok školského roku sme spokojní. Úlohy a ciele kladené na druhý polrok boli splnené s určitými obmedzeniami podľa online spolupráce rodičov s pedagógmi v rámci „home office“.

SWOT analýza materskej školy :

Na základe neustále prebiehajúcich zmien a situácie v spoločnosti sa menilo i vonkajšie a vnútorné prostredia MŠ a z týchto skutočností vznikla i SWOT analýza materskej školy na školský rok 2019/2020 . Pri jej vypracovaní sa  brali do úvahy závery hodnotiacich kritérií zamestnancov MŠ a požiadavky a spätná väzba zákonných zástupcov detí.

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY
- 100% kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov - technický stav budovy
- akcie v MŠ v spolupráci s rodinou a kultúrnymi inštitúciami mesta Nitra - nedostatok parkovacích miest
- kvalitná pripravenosť detí na vstup do ZŠ - nedostatočné vonkajšie priestory MŠ (dvor, záhrada)
- samostatné jedálne a telocvičňa - nevysporiadaný pozemok s majiteľom pozemku
- priestranné vnútorné priestory MŠ  
- špeciálne ortoptické triedy  
- integrácia detí so špeciálnymi potrebami  
- prítomnosť diplomovanej ortoptickej zdravotnej sestry v MŠ  
- motivácia väčšiny zamestnancov pracovať v príjemnom prostredí  
- spolupráca s UKF (cvičná MŠ)  
- spolupráca so Štátnym pedagogickým ústavom  
PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA
- záujem rodičov o kvalitnú výchovu a vzdelávanie ich detí založené na princípoch dobrého partnerstva - neobjektívnosť niektorých rodičov
- dobré fungovanie Združenia rodičov - zlá ekonomická situácia
- alternatívne a nadštandardné poskytovanie zdravotných služieb - stavebný ruch v okolí MŠ
- vhodná prezentácia školy na verejnosti, propagácia školy prostredníctvom projektov, zvyšovanie imidžu MŠ (charitatívne vystúpenie, cezhraničný projekt MŠ) - chorobnosť zamestnancov, tým spôsobené organizačné problémy chodu MŠ
- spolupráca verejného a súkromného sektoru v oblasti sociálnej politiky, príležitosť získavať financie - ohrozený chod materskej školy z dôvodu pandémie
- vytvorenie vhodných podmienok pre deti so zdravotným znevýhodnením a ich správna a včasná diagnostika - neorganizovanie hromadných podujatí
  - prerušená prevádzka materskej školy
   
   
   

Oblasti, v ktorých dosahuje škola dobré výsledky :

 • kvalitná pripravenosť detí na vstup do ZŠ
 • prezentácia školy na verejnosti
 • spolupráca s rodičmi na organizovaní a účasti na aktivitách v MŠ
 • spolupráca s rôznymi inštitúciami
 • dôsledné mesačné plánovanie v MŠ 
 • zameranie sa na profiláciu MŠ v edukácii
 • mimoškolské aktivity

Oblasti, v ktorých je potrebné zlepšenie :

 • organizovanie a účasť zákonných zástupcov brigád na skvalitnenie prostredia MŠ
 • revitalizácia školskej záhrady
 • skvalitnenie a sprístupnenie webu MŠ
 • komunikácia niektorých zamestnancov so zákonnými zástupcami detí

Počas školského roku 2019/20 bolo výnimočne stresujúce riešiť problémy nielen z dôvodu prebiehajúcich stavieb okolo materskej školy, ale najmä okolo pandémie Covid 19, kde bolo dôležité, aby zákonní zástupcovia detí boli informovaní rýchlo a pravdivo, čo prinášalo situácie, kedy bolo potrebné reagovať flexibilne, s dávkou empatie a diplomacie. Napriek týmto záťažovým skúškam sme presvedčili rodičov, že materská škola je tou vhodnou a dokáže vytvoriť optimálne prostredie a pozitívnu klímu pre všetkých (deti, zákonných zástupcov, zamestnancov), aby mali pocit, že sú jej súčasťou a patria k nej.