Koncepčný zámer rozvoja materskej školy

ÚVOD

Súčasné predprimárne vzdelávanie prebiehajúce v rozvoji humanizácie a demokratizácie spoločnosti predstavuje rovnocennú súčasť celej vzdelávacej sústavy štátu. Materská škola ako spoločensky dôležitá inštitúcia dopĺňa a posilňuje rodinnú výchovu. Právo na kvalitnú predprimárnu výchovu má každé dieťa nezávisle od sociálneho postavenia rodiny, nezávisle od zdravotnej indispozície a  umiestnenie do materskej školy znamená rešpektovanie jeho sociálnych potrieb na spoločenský kontakt s rovestníkmi. Ak chceme docieliť, aby v materskej škole prebiehal kvalitný edukačný proces, aby škola dostatočne poskytovala priestor a vytvárala podmienky na získavanie základných kompetencií detí, je nevyhnutné premyslieť si a naprojektovať merateľné, reálne a dosiahnuteľné ciele, ktoré má MŠ ako celok plniť. Z toho dôvodu je nevyhnutné, aby koncepčný zámer a z neho vyplývajúce ciele školy vychádzali z cieľov predprimárneho vzdelávania, ktorým je doviesť každé dieťa na konci predškolského obdobia k tomu, aby na základe svojich osobnostných predpokladov získalo veku primeranú fyzickú, psychickú a sociálnu samostatnosť. Toto všetko sú základy kompetencií pre jeho ďalší rozvoj a život.

Vychádzajúc z uvedeného predkladám návrh koncepcie MŠ, rozčlenený do viacerých oblastí. Koncepčný zámer rozvoja školy na roky 2017 – 2021 súvisle nadväzuje na koncepciu vypracovanú v roku 2012, berie sa do úvahy aktuálny stav školy, tradície a silné stránky školy. Zároveň nezabúda na slabé stránky školy, znižuje riziká a ohrozenia plnením nových úloh. Všeobecnou úlohou Koncepčného zámeru materskej školy je zadefinovať základné línie rozvoja školy v období nasledujúcich piatich rokov v oblasti výchovy a vzdelávania, materiálno – technického zabezpečenia, celoživotného vzdelávania pedagogických zamestnancov školy. 

Vízia materskej školy

 • klíma a prostredie materskej školy bude smerovať k tomu, aby deti  radi chodili do materskej školy, s dôverou a bez strachu, kde budú môcť prežívať radostné a spokojné detstvo,
 • byť rešpektovanou, konkurencieschopnou vzdelávacou inštitúciou, ktorej prioritou je poskytovanie kvalitných výchovno-vzdelávacích služieb,
 • v materskej škole ponúknuť kvalitnú výchovu a vzdelávanie primeranú osobnosti a veku dieťaťa, ktorá bude viesť k získavaniu potrebných kompetencií a ich spôsob aj obsah bude odrážať očakávanie detí a ich rodičov,
 • naďalej podporovať, prebúdzať a maximálne rozvíjať tvorivý potenciál detí,
 • viesť deti k vzájomnej úcte, dôvere, uznaniu, znášanlivosti, otvorenosti komunikácií, k empatií a vzájomnej spolupráci, neustále ich učiť akceptovať inakosť druhých
 • ďalej zapájať zákonných zástupcov do diania v MŠ
 • motivovať pedagogických zamestnancov k potrebe naďalej sa vzdelávať v oblastiach, ktoré  vnesú nové možnosti a inovatívne postupy do výchovy a vzdelávania detí v materskej  škole,
 • podporovať a zlepšovať primerané medziľudské vzťahy v celom pracovnom kolektíve, navzájom, ale i všetkých zamestnancov školy v smere k rodičom detí a iným partnermi spolupracujúcimi s materskou školou,
 • posilňovať a budovať kredit MŠ v rámci mesta.

1. SWOT ANALÝZA  MATERSKEJ ŠKOLY

Každé strategické plánovanie vyžaduje zaoberanie sa silnými a slabými stránkami organizácie, ktoré sa týkajú jej vnútorného prostredia a príležitosťami a ohrozeniami, ktoré vyplývajú z externého prostredia. Na základe identifikovania všetkých spomínaných faktorov bola pre MŠ Piaristická vyhodnotená nasledujúca SWOT analýza :

SILNÉ stránky MŠ SLABÉ stránky MŠ
- 100% kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov - technický stav budovy
- záujem pedagogických zamestnancov o vzdelávanie - nedostatočné vonkajšie priestory MŠ
- fungujúca tímová práca učiteľov - stavebný ruch v okolí MŠ
- kreativita väčšiny zamestnancov a vysoké pracovné nasadenie aj mimo priamej práce s deťmi - parkovanie v areáli MŠ
- spolupráca s rodinou a akcie v MŠ - nedostatok parkovacích miest pre zákonných zástupcov k nevyhnutnému času
- fungujúca spolupráca s kultúrnymi a verejnými inštitúciami  
- kvalitná a dôsledná príprava detí na vstup do ZŠ  
- krúžková činnosť v materskej škole (externá i interná)  
- výsledky dosahované v rámci školských a mimoškolských aktivít, ktoré sú prezentované v MŠ aj na verejnosti  
- IKT vybavenie, interaktívne tabule v triedach, prístup k internetu  
- samostatné jedálne a telocvičňa  
- priestranné vnútorné priestory MŠ, vhodné aj na alternatívne aktivity  
- špeciálne ortoptické triedy, ortoptické laboratórium  
- prítomnosť diplomovanej ortoptickej sestry  
- integrácia detí so špeciálnymi potrebami  
PRÍLEŽITOSTI OHROZENIE
- reagovanie na výzvy MŠVVaŠ , iných organizácii - vypracovanie projektov - nedostatočné finančné ohodnotenie pedagógov, nedostačujúca motivácia
- dobré fungovanie Rady školy a RZ - chorobnosť zamestnancov a tým spôsobené organizačné problémy chodu MŠ
- záujem rodičov o kvalitnú výchovu a vzdelávanie ich detí založené na princípoch dobrého partnerstva - zmena legislatívy (prípadné zmeny zákona pri čerpaní 2% z daní občanov a organizácií)
- alternatívne a nadštandardné poskytovanie zdravotných služieb - neobjektívnosť niektorých zákonných zástupcov
- vhodné podmienky pre deti so zdravotným znevýhodnením a ich správna a včasná diagnostika - neprofesionálnosť pedagogických a nepedagogických zamestnancov
- vhodná prezentácia školy na verejnosti, zvyšovanie a posilňovanie imidžu MŠ - zlá ekonomická situácia
- spolupráca verejného a súkromného sektoru v oblasti sociálnej politiky, príležitosť získavania financií - zvyšovanie prevádzkových nákladov
- cezhraničná spolupráca - lukratívna zóna – budova v centre mesta
- spolupráca s iným OZ - demografický pokles populácie
- zdokonaľovanie komunikačných kompetencií zamestnancov  
- výmena pedagogických skúseností  

Uvedená SWOT analýza bude každoročne na základe podnetov zamestnancov a zákonných zástupcov detí, objektívnych výsledkov školy a hodnotiacich záverov riaditeľky nanovo vypracovaná a záver bude východiskom pre ďalšie skvalitňovanie výchovy a vzdelávania.

2.  STEPE ANALÝZA MATERSKEJ ŠKOLY

Na fungovanie a chod materskej školy do veľkej miery vplýva vonkajšie prostredie a jeho vplyvy. Uvedená analýza pomenúva faktory, ktoré tlačia na zmenu školy z vonkajšieho prostredia, pričom škola ich nemôže zmeniť, ale musí ich brať pri tvorbe cieľov do úvahy. Dôležité je uvedomiť si, aký dopad by mohli mať tieto faktory na celkové smerovanie a ďalší vývoj MŠ.

STEPE analýza materskej školy :

Skupiny faktorov Faktory Prognóza vývoja (trendy) Predpokladaný dosah na našu MŠ
Sociálne Demografia v regióne Momentálne trend stabilný, v budúcnosti pokles záujmu Pokles záujmu o MŠ, nie je spádová oblasť
Technologické Nové technológie Vyššia požiadavka využívania IKT vo výchovno-vzdelávacom procese a v procese riadenia Nutnosť neustáleho vzdelávania sa v oblasti IKT Modernizovanie a výmena IKT v MŠ
Ekonomické Ceny energií Stúpajúca cena energií, stúpajúca spotreba energií z dôvodu zlého technického stavu budovy Nutná rekonštrukcia budovy (zateplenie)
  Možnosti mimorozpočtových zdrojov Spolupráca s podnikateľskými subjektami, využitie fondov EÚ, spolupráca s RZ a OZ Skvalitnenie prostredia v MŠ – úprava areálu MŠ (dvor, záhrada), revitalizácia telocvične, dopravné ihrisko
  Kapacita materskej školy. Počet zamestnancov Pokles záujmu o predprimárne vzdelávanie z dôvodu poklesu populácie a otváranie nových MŠ v meste Znižovanie kapacity MŠ, znižovanie počtu tried a prepúšťanie zamestnancov
Politické Zákon o pedagogických zamestnancoch Zmeny v programe Finančná motivácia zamestnancov, zvyšovanie príjmov, kreditový systém Priebežné vzdelávanie zamestnancov Tvorba
  výchovy a vzdelávania (ŠVVP)   vzdelávacieho programu prispôsobeného podmienkam a špecifikám MŠ (deti so ŠVVP)
Ekologické Enviromentálna výchova Potreba triedenia, šetrenie elektrickou energiou, ohľaduplnosť k živ. Prostrediu Poskytovať v MŠ priestor na zber PET fliaš, zber papiera, priestor na separovaný zber

Na základe vyhodnotenia SWOT a STEPE analýz bola vypracovaná koncepcia materskej školy rozčlenená do nasledujúcich kľúčových oblastí : 

 1. Výchova a vzdelávanie
 2. Finančné a materiálne zabezpečenie školy
 3. Prezentáciaškolynaverejnosti
 4. Oblasť riadenia

1.Výchova a vzdelávanie

1.1 Dieťa- stred pedagogického záujmu

Určenie stratégie výchovy a vzdelávania závisí od viacerých elementov. Východiskovým bodom je jedinečnosť dieťaťa, rešpektovanie jeho osobitostí a na základe toho nastavené rozvíjanie kľúčových kompetencií, aby sa z detí stali všestranne rozvinuté osobnosti. Neustále je jedným z hlavných cieľov, ktorý je potrebné sledovať, vytvorenie pocitu bezpečia a istoty pre dieťa a aj pre rodiča.

Zameranie MŠ Piaristická

Zameranie materskej školy z predchádzajúcich období sa ukázalo zaujímavým a prospešným, aj vzhľadom na osobitosti materskej školy a všetko úsilie pedagogických zamestnancov smerovalo k zvyšovaniu povedomia v týchto oblastiach pomocou cieleného štúdia a samoštúdia, z toho dôvodu by som navrhovala aj nasledujúce obdobie pokračovať vo vytýčených cieľoch predchádzajúcich rokov.

A) Mediálna výchova – „Svetom kráča Mediáčik“
B) Výchova a vzdelávanie plánovaná v duchu humanizmu – „ Kamarát, kamarát, to je ten, koho mám rád“

A) Mediálna výchova – „Svetom kráča Mediáčik“

Zmeny v dnešnej spoločnosti z pohľadu médií predstavujú nezanedbateľný fenomén, predstavujú vplyvné socializačné a vzdelávacie prostriedky. Sú šíriteľmi hodnotových orientácií, podsúvajú nám modely a vzory správania, čím sa podieľajú aj na vytváraní osobnosti človeka a jeho kvalít. Domnievam sa, že v tejto fáze predškolského vývinu je dôležité, aby vo výchovno – vzdelávacej činnosti zaujala svoje miesto mediálna výchova, ako element určitého kritického a zdravého prístupu k médiám. Dôležité je postupovať systematickým spôsobom tak, aby sa z detí stali mediálne gramotní jedinci a dokázali si do určitej miery z ponuky vyberať správne mediálne obsahy. Mediálna výchova týmto naberá na dôležitosti, pretože médiá ovplyvňujú deti v pozitívnom (získavanie informácií), ale aj negatívnom ( agresivita, potieranie agresivity) zmysle.

Prioritné ciele :

 • Zaškoliť pedagogických pracovníkov, aby dokázali kreatívnym spôsobom uplatňovať prvky mediálnej výchovy vo výchovno-vzdelávacom procese
 • Vytvoriť internú metodiku edukačných aktivít na mediálnu výchovu
 • Vytvoriť pracovné listy na mediálnu výchovu pre deti predškolského veku

Dlhodobé ciele :

 • naďalej podporovať rozvíjanie komunikatívnych kompetencií u detí ako predpoklad úspešného vzdelávania v ZŠ
 • podporovať rozvíjanie digitálnych kompetencií u detí, a tým aj rozvoj tvorivého myslenia s využívaním IKT  a primeraným aplikovaním vo výchovno-vzdelávacom procese
 • primerane veku sa orientovať v mediálnom svete
 • dokázať chápať mediálne posolstvá, nachádzať v nich hodnotné a pozitívne informácie pre osobný rast detí

Celeoročné aktivity zamerané na mediálnu výchovu

 • odborná prednáška pre pedagogických zamestnancov na tému mediálnej výchovy, podľa záujmu aj pre zákonných zástupcov detí
 • exkurzia do regionálnej televízie, televízia v našej MŠ
 • zábavné workshopy pre deti v skupinách – rétorika, detský časopis, časopis MŠ
 • ilustrácie detských piesní, básní
 • škôlkársky talent
 • interný mediálny krúžok

B) Výchova a vzdelávanie v duchu humanizmu – „Kamarát, kamarát, to je ten, koho mám rád“

Nakoľko materská škola poskytuje výchovu a vzdelávanie pre deti so špeciálnymi potrebami, je žiadúce zamerať výchovno-vzdelávaciu činnosť týmto smerom. Plánovať výchovu a vzdelávanie v duchu humanizmu a tým predchádzať akýmkoľvek formám diskriminácie, intolerancie a rasizmu a realizovať ju formou hier s prihliadnutím na vekové osobitosti detí.

Prioritné ciele :

 • Vytvárať priestor na celkový osobnostný rozvoj dieťaťa, samostanosť, jedinečnosť a prirodzenosť detskej osobnosti
 • Rešpektovať všetky deti bez rozdielu národnosti a zdravotného postihnutia, poskytnúť súčinnosť, rozvíjať základy empatie
 • Zaujať pozitívne a empatické postoje k chorým, k osobám so zdravotným znevýhodnením

Dlhodobé ciele :

 • Rozvíjať u detí emocionálnu inteligenciu, schopnosť prijímať a niesť osobnú zodpovednosť pri plnení úloh, vážiť si, rešpektovať a tolerovať odlišnosť iných ľudí,  správať sa mravne a udržiavať harmonické medziľudské vzťahy
 • Rozvíjať kľúčové kompetencie detí a učiteľov, venovať pozornosť deťom s určitým nadaním aj prostredníctvom krúžkovej činnosti
 • Využívať aktivizujúce metódy učenia, ako napr. zážitkové učenie, problémové učenie, experiment
 • Obhajovať seba a chorých, osoby so zdravotným znevýhodnením, slabých a bezbranných
 • Rozvíjať u detí návyky na zdravý životný štýl (výstava ovocia a zeleniny, návšteva mestskej tržnice, branné vychádzky, olympiáda..)

Celoročné aktivity k naplneniu zamerania na humanizáciu MŠ

 • Integrácia zrakovo znevýhodnených detí do ostatných tried
 • Naďalej vytvárať priestor pre rozvoj nadaných detí – krúžková činnosť, interná i externá, individuálne pôsobenie, využívanie akceleračných programov
 • Nadaľej zachovávať tradície MŠ, s aktívnym zapojením rodiny do ich organizácie
 • Vychádzky a branné aktivity zdravých detí spoločne so zrakovo postihnutými deťmi – zdôrazňovať potrebu brať ohľad na zdravotné znevýhodnenie kamaráta, ako aj pomoc mladším a slabším
 • Exkurzia zdravých detí do ortoptického laboratória ortoptickej zdravotnej sestry- „Čo vidí môj kamarát“

Triedy so zrakovo znevýhodnenými deťmi

Humanistická defektológia vníma zrakovo postihnuté dieťa predovšetkým ako dieťa so všetkými typickými prejavmi, z toho dôvodu je hlavným cieľom, tak ako pri zdravých deťoch,dosiahnuť optimálnu úroveň pripravenosti na školské vzdelávanie a začlenenie sa do života v spoločnosti.

Prioritné ciele :

 • Východiskový cieľ je vnímať jedinečnosť aj zrakovo znevýhodneného dieťaťa
 • Pri výchove a vzdelávaní postupovať podľa stupňa zrakového znevýhodneni
 • Neustále zdokonaľovať koordináciu zraku a ruky

Dlhodobé ciele :

 • Stimulovanie zrakovej diferenciácie, spájanie verbálnych vnemov s ortoptickými cvičeniami
 • Rozvíjať samostanosť dieťaťa, posilňovať jeho sebadôveru a sebavedomie
 • Každodenná intezívna spolupráca s ortoptickou sestrou, špeciálna rehabilitácia určená na kompenzáciu dôsledkov zdravotného znevýhodnenia
 • Precvičovanie priestorovej orientácie a pohybu
 • Snažiť sa byť spravodlivý, aby pri inegrácii zrakovo postihnutých detí nedochádzalo k znevýhodňovaniu, alebo naopak k uprednostňovaniu

Celoročné aktivity smerujúce k naplneniu cieľov:

 • Vytvorenie špeciálnej prekážkovej dráhy – branný chodník
 • Starostlivosť o ortoptické pomôcky
 • Ďalšie zabezpečovanie didaktických pomôcok, materiálu a hračiek pre zrakovo znevýhodnené deti
 • Naďalej práca s metodickým materiálom vytvoreným pani učiteľkou – relaxačné cvičenia a pracovné listy
 • Práca so špeciálnou IKT technológiou vytvorenou pre zrakovo postihnutých
 • Zapojenie sa do výtvarnej súťaže pre zrakovo postihnuté deti
 • Účasť na charitatívnom projekte „Integrácia“
 • Spolupráca s MŠ venujúcimi sa výchove a vzdelávaniu so zdravotne postihnutými deťmi

1.2 Pedagogickí zamestnanci

Výchovno – vzdelávaciu činnosť v materskej škole zabezpečujú učiteľky predprimárneho vzdelávania, ktoré spĺňajú podmienky po odbornej stránke v zmysle platnej legislatívy.

Prioritné ciele :

 • Rozvíjať a upevňovať pozitívnu klímu v kolektíve, konfliktné situácie riešiť v konštruktívnej a pokojnej komunikácii (mediácia)
 • Žiadať zamestnancov, aby zastávali a chránili záujmy školy
 • Vyžadovať pedagogický prístup, opierajúci sa o pozitívnu výchovu, založenú na láske a dôvere k dieťaťu
 • Vyžadovať dôsledné dodržiavanie Školského poriadku, Prevádzkového poriadku a Pracovného poriadku

Dlhodobé ciele :

 • Opierajúc sa o zákon o pedagogických zamestnancoch č. 317/2009 a vyhlášku č. 455/2009 o kontinuálnom vzdelávaní, podporovať ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov
 • Umožniť pedagogickým zamestnancom podieľať sa na riadení školy, organizovať a navrhovať školské akcie
 • Skvalitňovať odborno-metodickú pomoc pre učiteľky, v rámci metodických sedení vytvárať edukačný materiál – básne, piesne, súbory vystúpení....
 • Dôsledne vypracovávať pedagogickú diagnostiku
 • Pedagógov v špeciálnych triedach zaviazať dôsledným cieleným vzdelávaním, aj samoštúdiom, vedením špeciálnej dokumentácie, neustále dopĺňanie poznatkov v danom probléme

1.3. Nepedagogickí zamestnanci

Pre bezproblémový chod materskej školy sú dôležití prevádzkoví zamestnanci a sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

Prioritné ciele :

 • Rozvíjať a upevňovať pozitívnu klímu v kolektíve, konfliktné situácie riešiť v konštruktívnej a pokojnej komunikácii (mediácia)
 • Žiadať zamestnancov, aby zastávali a chránili záujmy školy
 • Vyžadovať dôsledné dodržiavanie Školského poriadku, Prevádzkového poriadku a Pracovného poriadku

Dlhodobé ciele :

 • Cielenou a náhodnou kontrolou dbať na poriadok a čistotu v MŠ
 • Cielenou kontrolou dbať na dodržiavanie Prevádzkového poriadku
 • Systematicky zabezpečovať prostriedky na bezproblémový chod prevádzky

2 Finančné a materiálne zabezpečenie školy

Pre kvalitnú výchovno-vzdelávaciu činnosť v materskej škole je dôležité jej materiálno- technické zabezpečenie. Nakoľko za posledných 5 rokov bolo kompletne zrekonštruované prízemie a vestibul materskej školy, všetky sociálne zariadenia, triedy sú vybavené novým nábytkom, interaktívnymi tabuľami a IKT, jedálne sú zariadené stolmi a novými stoličkami, do určitej miery je zrevitalizovaný dvor MŠ, vytvorená relaxačná miestnosť so suchým bazénom a skladačkami, v nasledujúcom období sa zameriame na dopĺňanie a skvalitňovanie už vytvoreného prostredia MŠ, vnútorného a vonkajšieho.

Prioritné ciele :

 • Zrevitalizovanie záhrady MŠ pre optimálne edukačné aktivity detí
 • Získať finančné prostriedky na rekonštrukciu podlahy v telocvični, zabezpečiť opravu popraskaného stropu a maľovku

Dlhodobé ciele :

 • dopĺňanie edukačných materiálov a telovýchovných pomôcok, hračiek, učebných pomôcok a didaktického materiálu
 • dopĺňanie školskej knižnice aktuálnymi publikáciami, detskou a odbornou literatúrou
 • doplniť vybavenie školy o nové interaktívne softvéry, IKT pomôcky
 • vytvoriť prenosné dopravné ihrisko
 • v spolupráci so zriaďovateľom vyriešiť parkovanie na dvore MŠ
 • financie získavať dôsledným vypracovávaním projektov, oslovovať potenciálnych sponzorov, firmy, pomocou OZ
 • obnoviť zber PET fliaš a papiera

3 Prezentácia školy na verejnosti

Pre celú materskú školu, návštevnosť a imidž školy je nesmierne dôležité, ako sa bude prezentovať na verejnosti, zviditeľňovať sa v rámci mesta a regiónu. Z toho dôvodu je závažným rozhodnutím určiť, akým spôsobom eliminovať negatívne vplyvy a vyzdvihnúť pozitíva. Tento proces je dlhodobý a vyžaduje úsilie všetkých zamestnancov materskej školy.

Prioritné ciele :

 • angažovať všetkých zamestnancov, aby zamerali svoje aktivity a komunikáciu smerom k prezentácii MŠ a upozorňovanie na pozitívne stránky, aj formou spolupráce s rodinou, zriaďovateľom, verejnými inštitúciami

Dlhodobé ciele : 

 • Predstavovať verejnosti aktivity materskej školy a zvýšovať informovanosť rodičov o aktivitách MŠ
 • Podporovať účasť detí na vedomostných, kultúrnych a výtvarných akciách
 • Propagovaťaktivitydetív miestnychmédiách(sosúhlasomzákonnýchzástupcov)

Celoročné aktivity smerujúce k propagácii MŠ na verejnosti :

 • Spolupráca s OZ Integrácia na organizovaní charitatívnych podujatí
 • Kultúrne a výtvarné súťaže organizované rôznymi inštitúciami
 • Spolupráca s Mestskou knižnicou, Ateliérom Médea, plaveckou školou Delfín, jazykovou školou, základnými školami, Centrom zdravia, MŠ Bánovce nad Bebravou, družobná MŠ Kroměříž....a inými inštitúciami
 • Opätovne, podľa záujmu vydávať školský časopis, v tlačenej podobe, prípadne elektronicky
 • Aktualizovaťwebstránku
 • Organizovanie Dňa otvorených dverí
 • Vonkajšiareklamatablápredškolákov,prezentáciavýtvarnýchprácnaverejnosti,v detskýchčasopisoch
 • Publikovaniev odbornýchčasopisochzoživotaMŠ,detisoŠVVP,Mediálnavýchova
 • PublikovanieSprávyo VVČa ostatnýchdokumentovnastránkeškoly
 • Zúčastňovať sa a organizovať aktivity v rámci spádovej oblasti a do nej patriacich MŠ
 • Dobrá poloha v centre mesta dáva priestor na zúčastňovanie sa všetkých podujatí organizovaných v meste – Divadelná Nitra, návšteva múzeí, divadiel, Vianočné mestečko, výstavy v Mlynoch, podujatia v Synagóge.....
 • Cezhraničnáspolupráca,projektAhoj,kamarát-pokračovanie

3.1 Spolupráca MŠ s rodinou

Nadviažuc na tradíciu predošlých rokov, rodinu je potrebné neustále zapájať do aktivít materskej školy, workshopov, spoločenských podujatí, do určitej miery podielať sa na edukácii, realizovať ich realitou podložené podnety k zlepšeniu a skvalitneniu práce v materskej škole. Aktivity je nutné organizovať v spolupráci s Rodičovským združením a tým umožniť zákonným zástupcom zapájať sa do života v materskej škole.

Priroritné ciele:

 • Získavať dôveru rodičov v individuálnom poradenstve a cez spoločné aktivity s rodinou

Celoročné aktivity smerujúce k spolupráci rodiny a školy :

 • Stretnutia RZ, triedne rodičovské združenia, stretnutia Rady školy, individuálne konzultácie
 • Brigády podľa potreby usporiadané na skvalitnenie prostredia materskej školy
 • V spolupráci s rodinou pôsobiť na deti zjednocujúco vo výchovno-vzdelávacej oblasti
 • Voľnočasové aktivity a workshopy s prítomnosťou rodičov

Navrhnutý plán aktivít:

Jeseň „Šarkaniáda“ – výroba šarkanov
  „ Jeseň, pani bohatá“ – výstava ovocia a zeleniny, výsadba okrasnej záhradky po revitalizácii záhrady MŠ, ochutnávka domácich koláčov s ovocím
  „ Vyrobím si strašidlo“ – výroba tekvicových strašidiel
  „ Putujeme za ľudovou piesňou“ – vystúpenia v speve pre starých rodičov
  „ V zdravom tele zdravý duch“ – ochutnávka nátierok v MŠ
Zima Od Lucii po Vianoce – adventný čas, zhotovovanie adventných vencov, ozdôb, vianočné besiedky
  „ Vianočná tržnica“ – predaj vianočných dekorácií a výrobkov rodičom
  „ Snehové kráľovstvo“ – stavanie snehuliakov s rodičmi
Jar „Šašovanie“ – každoročný spoločný karneval detí a rodičov
  „ Boli časy, boli“ – retro výstava v telocvični MŠ
  „ Slniečko sa zobdilo“ – spoločná jarná brigáda
  „ Deň zeme“ – spoločné kreslenie detí a rodičov na asfalt
  „ Mamička má sviatok“ – oslava Dňa matiek
Leto celodenný spoločný výlet detí a rodičov – predškoláci
  „ Náš rok“ – výstava fotografií a prác detí z MŠ pre rodičov v telocvični
  Koncoročná grilovačka s rodičmi
  „ Lúčime sa milá škôlka“ – rozlúčkový program predškolákov

4 Oblasť riadenia – plánovanie riadiacej práce riaditeľky MŠ

Hlavné úlohy :

 • Poskytovať odborné vedenie školy, založené na odbornosti, pomocou samovzdelávania a vzdelávania
 • Vedieť riešiť a vyriešiť problémy, asertívne komunikovať, argumentovať, rešpektovať názory iných, vo vypätých situáciách dokázať robiť nepríjemné rozhodnutia
 • Dodržiavať a vyžadovať dodržiavanie všetkých platných predpisov a noriem
 • Stanoviť si priority, udržať štandard školy
 • Pracovať ako súčasť tímu
 • Vhodnou kontrolnou činnosťou zabezpečovať plynulý chod materskej školy

Kľúčové oblasti riadenia :

 • Riadenie ľudských zdrojov
 • Strategický marketing, cielené plánovanie smerujúce k rozvoju školy
 • Informovanie verejnosti o výsledkoch a plnení vytýčených cieľov

Záver

Hlavným zámerom a poslaním materskej školy bude vychovať spokojné, šťastné a vyrovnané deti, ktoré budú pripravené na život v spoločnosti. Strategickým cieľom je aby dieťa i rodič boli v MŠ spokojní a vnímali ju ako miesto, kde môžu všetkým zamestnancom dôverovať. Tí musia zákonných zástupcov svojim správaním a postojom presvedčiť, že je o ich deti počas neprítomnosti kvalitne a dobre postarané. Po naplnení jednotlivých cieľov bude potrebné zrealizovať spätnú väzbu, testovanie, overovanie v praxi a na základe získaných výstupov korigovať a opraviť zrealizované kroky tak, aby bola zabezpečená plynulosť výchovno – vzdelávacieho procesu a udržateľný rozvoj školy.

Nitra,  1.09.2017
PhDr. Jana Matušková