Nástup detí do materskej školy na nový školský rok 5.9.2022

Riaditeľka MŠ oznamuje, že nástup detí do materskej školy na nový školský rok je pondelok 5.9.2022 (okrem detí, ktoré rodičia nahlásili vopred a budú v jednej zmiešanej triede). Zoznamy tried a detí nájdete na hlavnej nástenke vo vestibule MŠ, prezliecť dieťa pôjdete do šatne, kde sú skrinky označené menom. Upozorňujeme rodičov, aby deti priniesli do 8.00 hod, nakoľko po tomto čase sa materská škola uzatvára. Z dôvodu zmeny legislatívy (povinná predškolská výchova) je režim v MŠ pevne nastavený a neskorší príchod bude možný len v odôvodnených a vopred nahlásených prípadoch. Zákonným zástupcom novonastúpených detí oznamujeme, že podľa podpísaných rozhodnutí o prijatí bude v triedach z dôvodu ľahkej adaptácie prebiehať adaptačný pobyt, čo znamená, že dieťa privádza rodič postupne na dve hodiny a následne viac, čo závisí od adaptácie dieťaťa. Čas adaptácie zhodnotia pani učiteľky v triede a rodič postupuje podľa ich pokynov. Po uplynutí adaptácie dieťa plynule pokračuje v predprimárnom vzdelávaní v riadnom celodennom pobyte v MŠ. Zoznamy detí podľa tried nájdete na hlavnej nástenke vo vestibule MŠ a pri triedach. Deťom do MŠ prinesiete:

- papuče ( nie šľapky)
- porcelánový hrnček s uškom na pitný režim
- dievčatám hrebeň na vlasy
- náhradné veci na prezlečenie do skrinky
- pyžamo (deti bez adaptačného pobytu)
- všetky ostatné veci sa dozviete v triedach a na rodičovských združeniach (stravné, rodičovský príspevok, informované súhlasy...)

Dúfame, že sa Vám bude v našej/Vašej materskej škole páčiť a nadviažeme peknú spoluprácu.

Ďakujeme, kolektív MŠ.

< < Naspäť